TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. TRANSPŁCIOWOŚĆ. WZORZEC RÓWNOŚCI I RÓWNOUPRAWNIENIE W CZYSTYM ŚWIETLE

Zdrowy wzorzec tożsamości (w tym tożsamości płciowej) uwzględnia wszystkie Żywe Istoty, przyjmuje i szanuje wszelkie możliwe punkty widzenia w temacie. Każda Żywa Istota ma prawo definiować swoje poczucie tożsamości i przynależności wedle własnej Wolnej Woli, a Wszechświat nie ogranicza żadnych wariantów doświadczeń. Jednocześnie, każda historia o wykluczeniu, dyskryminacji lub szantażu emocjonalnym, jest okazją, by przyjrzeć się pra przyczynom programu życiowego opartego na doświadczeniu bieguna cienia. Otwartość na harmonizację ze zdrowymi wzorcami tożsamości, płciowości i przynależności jest fundamentalnym krokiem do tego, by móc zacząć żyć w wariancie, w którym różnorodność i równość jest naturalnym podejściem, o które nie trzeba walczyć. W imię którego nikt nie musi umierać, cierpieć, ani prowadzić „krucjat”.
304a

W jaki sposób jesteśmy równi i różni?

Jako Dusze, Żywe Istoty, ludzie, kobiety, mężczyźni, kobiety homoseksualne i mężczyźni homoseksualni, transpłciowe kobiety, transpłciowi mężczyźni, androgyni, osoby niebinarne.

Wszystkie Żywe Istoty bez względu na pochodzenie, płeć, tożsamość, preferencje, potencjał możliwości i ograniczeń oraz swoje wybory i dokonania, mają równe Przyrodzone Prawo do wartości uniwersalnych, czyli m.in. prawo do Mądrej Miłości, Akceptacji, Wolności, Wolnej Woli, Szacunku, Wzajemności, Dobrostanu. Prawa Przyrodzone wynikają z Zasad Naturalnego Prawa, są niezbywalne i otrzymywane wraz z Darem Życia.
Nawet, jeśli żyliśmy w braku świadomości tych prawideł lub świadomie obraliśmy ścieżkę doświadczenia naznaczoną ich nadużyciem, w każdym momencie mamy prawo wrócić do godnego Życia, stanu łączności ze Źródłem Życia i zwrócić sobie prawo do uniwersalnych wartości – prawo do Życia pełnią i w zdrowej częstotliwości istnienia. Dotyczy to zarówno ludzi nadużywanych, jak i nadużywających praw innych.

Wszelkie przekonania reglamentujące Przyrodzone Prawo Żywej Istoty do uniwersalnych wartości jest patologią – manipulacją obnażającą brak pojęcia autentycznej wartości i funkcji Naturalnych Praw, zdrowych wzorców i uniwersalnych jakości składających się na zdrową częstotliwość istnienia.
Koncepcje, które uzależniają prawo do Przyrodzonych Praw od spełnienia jakichkolwiek norm i oczekiwań (np. dotyczących tożsamości płciowej, moralności lub przydatności społecznej) oparte są na zmanipulowanym, zniekształconym obrazowaniu poprzez podejście przedmiotowe, czyli stosowane wobec maszyn i przedmiotów. Tymczasem, mowa o Żywych Istotach, które należy traktować podmiotowo, czyli w oparciu o Zasady Naturalnego Prawa.

Żywe Istoty są także równowartościowe pod względem ich ważności i naturalnych funkcji, które spełniają w całym systemie działania Wszechświata (Wielkim Planie Istnienia). Tak, jak w ludzkim organizmie wszystkie struktury są równie istotne dla wzorowo działającego organizmu. Jeżeli jakikolwiek element nie funkcjonuje zdrowo, wpływa to na efektywność całego układu.

Pewne uwarunkowania biologiczne, psychologiczne oraz duchowe są bardzo zróżnicowane nie tylko pod względem płci, lecz także potencjału i uwarunkowań, z którymi Dusza przyszła na świat (Plan Istnienia i naturalna strategia energetyczna), doświadczeń nabytych w trakcie przygody życia według przyjętych wzorców istnienia oraz [wynikającego ze splotu tego wszystkiego] poziomu eksploatacji Żywej Istoty rozumianej jako Istota Wielopoziomowa (stan systemu energetycznego, który determinuje stan mentalny i emocjonalny, wpływając na stan biologiczny).

Zdrowo pojęta weryfikacja, w jaki sposób jesteśmy równi i różni, wymaga indywidualnych analiz pomiarowych wszystkich elementów składających się na wielopoziomowość istnienia, przy czym część parametrów takich jak stan pola energetycznego czy zdrowie psychiczne i fizyczne są jakościami dynamicznymi o odmiennym natężeniu, bardzo zmiennym w czasie i przestrzeni. Do tego dochodzi poziom dynamiki rozwoju człowieka, czyli to, jakie ma tempo harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia (jakie fakultety świadomie przepracował, wzorce istnienia zintegrował, na ile żyje w zdrowym systemie wartości i ważności, itp.).

Transpłciowość w Czystym Świetle

Tam, gdzie dominuje dziedzictwo patriarchalnej świadomości, świat zorganizowany jest według imperatywów płci. Absurdalność tego podziału zaczyna się już od życia prenatalnego małego człowieka i jego pierwszych dni na świecie. Z uwagi na powszechną praktykę medyczną, naraża się płód na promieniowanie USG, które nie jest energetycznie neutralne, tylko po to, by nieświadomi rodzice mogli zaspokoić głód wiedzy i poznać płeć dziecka. Większość wyprawek niemowlęcych jest dostępna tylko w dwóch kolorach: różowa dla dziewczynek i niebieska dla chłopców. Taka błachostka podniesiona do rangi niezwykłej wagi już wprowadza atmosferę wykluczenia dla tych, którzy nie czują presji poznania płci lub medycznego potwierdzenia swojej intuicji przed narodzinami dziecka, jak również chcieliby zaopatrzyć się łatwo w wyprawkę kolorową o neutralnej energii. Istnieją też aspekty o bardzo delikatnej naturze i wielkim znaczeniu, np. brak klarownych regulacji dotyczących zasad ustalenia płci u dzieci interpłciowych.

Fundamentalizm płci eskaluje w otoczeniu, gdy dzieci idą do żłobka lub przedszkola, spotykając się z kulturą wykluczającą np. swobodę stroju, wybór zabawek czy odgrywanie ról w przedstawieniach dla rodziny. Kolejne etapy społecznego rozwoju młodego człowieka są coraz trudniejsze i coraz mocniej naznaczone imperatywem płci. Do tego stopnia, iż jakiekolwiek odstępstwo od tradycyjnie pojętej kobiecości i męskości powoduje zaszokowanie, konsternację oraz oszołomienie. To generuje kolejne absurdalne sytuacje, w których dzieci i ich opiekunowie przekraczający ograniczone wzorce istnienia, często czują się w takim otoczeniu zagubieni, napiętnowani i traktowani gorzej niż przedmioty. Absurdy proceduralne dotyczące tożsamości płciowej, z którymi mierzą się dorośli ludzie, lecz także nastolatkowie, przekraczają wszelkie granice psychicznej wyporności. Jako Żywe Czujące Istoty doświadczają bezkresu rozpaczy i bólu istnienia niemożliwego do opisania. Ich Przyrodzone Prawa i fundamentalne potrzeby są nagminnie łamane w imię innych priorytetów (podrzędnych w stosunku do uniwersalnych wartości), najczęściej prowadząc do zaostrzenia dysforii u dziecka, jak również wywołując zespół stresu pourazowego u dorosłych zaangażowanych w rozwiązanie palących kwestii tożsamości płciowej. Wszystko to zamiast zdrowego budowania naturalnego poczucia wartości i ważności Żywej Istoty, bez względu na jej płeć i predyspozycje. 

W świetle Uniwersalnej Świadomości, we Wszechświatach istnieją istoty jednopłciowe, dwupłciowe i ponadpłciowe. Dywersyfikacja pod tym względem jest zjawiskiem naturalnym. Stworzenie nie ogranicza swojej formy, ewolucji ani wariantów doświadczania. Każde istnienie jest równie ważne i wartościowe w strumieniu Życia. Wnosi do świadomości Jedności i do puli ewolucji Stworzenia swoje unikalne doświadczenie, które przekute zostaje w Uniwersalną Mądrość. Następnie energia ta obecna jest w polu energetycznym i wspiera rozwój każdej istoty, która chce z niej korzystać, by wzrastać zdrowo – w wolności, neutralności i akceptacji. Bez dociążania wyzwań, które ma do zintegrowania w drodze życia.

Choć biegunowa natura rzeczywistości oparta jest na dualnym, odwiecznym, rezonansowym tańcu pierwiastka męskiego i żeńskiego, to kwintesencją ewolucyjnej integracji jest archetyp tzw. „Jedni”, czyli synergicznej mocy pochodzącej ze współpracy dopełniających się przeciwieństw. To archetyp w Planie Istnienia pod nazwą Androgyn.
Nie oznacza to, że ci, którzy mają go w swoim profilu energetycznym, muszą doświadczać bieguna cienia tożsamości i cielesności związanego np. z transpłciowością czy homofobią. Jednak obecność Androgynu w drodze Duszy z pewnością sygnalizuje konieczność podjęcia świadomej pracy ze swoimi uwarunkowaniami, szczególnie nastrojem dysforycznym, który przyczynia się do poczucia konfliktu oddzielenia, uprzedmiotowienia Żywej Istoty czy trudności w zintegrowaniu tego, co wydaje się skrajnie odmienne i przeciwstawne.

Z perspektywy świadomego rozwoju i esencji energii stymulujących ewolucję częstotliwości istnienia w nowej matrycy Ziemi, rola ludzi LGBTQ+ i wspierających ich bliskich nabiera szczególnie ważnego znaczenia. Wzrost wibracji życia na Ziemi stymuluje rozwój świadomości Przestrzeni Serca w całej świadomości zbiorowej. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej naturalne podejście do Żywych Istot – bez względu na ich tożsamość. Podejście naturalne, czyli z poziomu neutralności, akceptacji, otwartości, uznania, szacunku, Mądrej Miłości.
Wielu ludzi, którzy zdecydowali się w tym czasie doświadczać na tej planecie siebie w ludzkiej formie i są LGBTQ+, to pionierzy przecierający szlaki dla dojrzałej emocjonalnie postawy społecznej, bez której nie da się budować Zdrowej Wspólnoty Serc. Owoce edukacji kształtującej jakość tej postawy są widoczne w takich krajach jak Kanada czy Niemcy.
Ci, którzy z natury czują się zupełnie odmienni np. od zwyczajnej czy przeważającej tożsamości płciowej, stają się ważnymi nauczycielami dla całych społeczeństw, obnażając mroczne zakamarki zbiorowej nieświadomości i weryfikując poziom aktualnej dojrzałości emocjonalnej na Ziemi. Życiorysy ludzi LGBTQ+ tak często ukazują jej rażący brak.

Mamy tu zatem do czynienia z długotrwałym procesem transformacji zbiorowej świadomości pod względem jednego z kluczowych poziomów istnienia w naturalnym wzorcu Istoty Wielopoziomowej, jakim jest Ja – Istota Społeczna. Esencja i skala tego procesu są widoczne np. w analizie transgresji Plutona przez znak Wodnika, jako zapoczątkowane w XVIII w. ruchy na rzecz wolności i praw człowieka. Istnieje szansa, że ten cykl może zostać dokończony, ponieważ Pluton właśnie znów zawita w archetypie Wodnika na dwie dekady.

Warto pamiętać, że Dusze pochodzące z częstotliwości istnienia wyższych od poziomów energetycznych, w których od kilkudziesięciu tysięcy lat oscyluje wibracja cywilizacji na Ziemi, wciąż często wahają się, czy już wcielać się w ten świat fizyczny. Wciąż często wycofują się lub obawiają, ponieważ niosą ze sobą energie Uniwersalnej Świadomości znacząco różniącej się od wąskiej, trójwymiarowej mentalności spętanej kajdanami patriarchatu, religii, zero-jedynkowego podejścia do życia i wszystkiego, co na tym zbudowane. Dusze te wiedzą, że przychodząc tu, wspólnie wspieramy całkowitą przemianę jakości zbiorowej świadomości. Obalając zgniłe fundamenty tysięcy lat patologicznej ewolucji cywilizacyjnej, łatając dynamicznym rozwojem świadomości przepaść energetyczną. Zawracamy z wariantu istnienia zdominowanego kulturą śmierci do Życia, Przestrzeni Serca i bezwarunkowości.

Konflikt tożsamości i przynależności

Każde doświadczenie wpisane jest w program istnienia. Jakość doświadczeń jest informacją zwrotną o wzorcach przyjętych przez Duszę i jej kreację.
Zniekształcone wzorce istnienia leżące u podstaw konfliktu tożsamości płciowej związane są z brakiem zdrowego pojęcia tożsamości w ogóle, jej fundamentów opartych na uniwersalnych wartościach oraz z pojęciem Zdrowej Istoty Duchowej Cielesnej, płci, energii żeńskiej, męskiej i androgynicznej oraz zdrowego wzorca przynależności. W praktyce oznacza to doświadczenia często bardzo przykre i dramatyczne, a np. poszukiwanie siebie, korekta płci oraz proces akceptacji tożsamości nie przebiegają u takiego człowieka harmonijnie. Pojawia się doświadczenie lęku, odrzucenia, wykluczenia, stygmatyzacja, walka oraz doświadczenia na granicy życia i śmierci.

Nadmiar przywiązania do znaczenia płci przejawiany jako skrajność, prowadzi do zatracenia Zdrowej Istoty Życia jako daru. Wówczas pojawia się przekonanie, że żyć da się tylko w zgodzie ze swoim odczuciem płci, odzwierciedlając wewnętrznie i fizycznie tę formę. Samo w sobie życie przestaje mieć wartość. Jest uzależnione od poczucia tożsamości do tego stopnia, iż życie oraz zdrowie zostają złożone w ofierze bólowi istnienia, by dokonać np. żmudnego procesu tranzycji i móc wreszcie zaznać wewnętrznego spokoju oraz radości.
W zdrowym wzorcu istnienia priorytetem jest Życie, a nie jego forma. Obecna jest świadomość, iż mogę być kimkolwiek chcę, bez względu na swoją tożsamość. Doświadczam Miłości, Dobrostanu, Radości Istnienia i Spełnienia bezwarunkowo. Mogę być Wolną i Spełnioną Istotą Mocy w obecnej kreacji.

Człowiek świadomy swojego potencjału i uwarunkowań wie, co jest zgodne z jego naturalną strategią energetyczną, czym się zajmować i jakich warunków do tego potrzebuje (np. choćby pod względem ergonomii). Zazwyczaj sam organizuje swoją przestrzeń życiową i twórczą tak, by te potrzeby zrealizować i zmaksymalizować swój potencjał kreacji. Sprawa komplikuje się w przypadku ludzi żyjących w zorganizowanej odgórnie strukturze, w której wykonują wspólną pracę na rzecz realizacji celów wyznaczonych im przez innych. Ustandaryzowanie tak różnych potrzeb, aby rzeczywiście zmaksymalizować potencjał funkcjonowania jednostek i grup zadaniowych wydaje się wyzwaniem abstrakcyjnym w świetle aktualnie obowiązujących przekonań, standardów i ograniczeń.

Czy kobiety, mężczyźni, ludzie niebinarni (także transpłciowi) powinni mieć równe prawa?

Popularne koncepcje społeczne pozostają w dyskusji na temat tego, czy i w jakim stopniu właściwe jest równouprawnienie ludzi pod względem płci: kobiet, mężczyzn, kobiet i mężczyzn transpłciowych oraz ludzi niebinarnych. Pod uwagę bierze się porównywanie funkcji biologicznych, społecznych i psychologiczne aspekty różnicujące osobowość płci, jak również prawo do wykonywania zawodów i ich nazewnictwo (z naciskiem na zjawisko feminatywów). Kontrowersyjnym tematem są także małżeństwa ludzi homoseksualnych i prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. 
W tych rozważaniach pomijany jest aspekt tematu stanowiący esencję z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości i świadomego rozwoju. Dotyczy archetypów wzorca kobiecości, męskości i androgynu oraz aktualnej relacji danego człowieka z tymiż, istniejącej na poziomie jego podświadomych uwarunkowań. Dopiero wgląd w ten aspekt ukazuje pełny obraz tego, jak w danym człowieku funkcjonują energetycznie pierwiastki żeński i męski oraz różne czynniki związane z tożsamością płciową i tym, co jej dopełniające się rodzaje reprezentują. Suma wypadkowa wpływu tych czynników określa subtelne szczegóły, na podstawie których generowany jest sposób ekspresji cech związanych z płcią, tor doświadczenia tożsamości danego człowieka i jego uwarunkowania do poczucia Spełnienia.

Warto pamiętać, że człowiek stojący w zdrowej częstotliwości istnienia wolny jest od mechanizmu poczucia zagrożenia przez odmienność innych, bez względu na to, czy chodzi o odmienność tożsamości płciowej lub inne rodzaje różnorodności wzorców istnienia. Z perspektywy Uniwersalnej Świadomości zróżnicowanie tożsamości i uwarunkowań funkcjonowania nie stanowi zagrożenia dla przetrwania ludzkości. Różnorodny krajobraz idei i kultur wzbogaca oraz inspiruje świadomość człowieka, który ma w Sercu otwartość, a jeszcze lepiej, gdy jest ugruntowany w swoim wnętrzu przez uniwersalne jakości bezwarunkowo – Mądrą Miłość, akceptację i szacunek dla Żywych Istot. Zdrowe zakotwiczenie świadomości obdarza także odpornością energetyczną na negatywne wpływy, których obawia się wielu ludzi żyjących w braku zdrowego systemu wartości i ważności. W zdrowym wzorcu istnienia odporność, integralność i Otwarte Serce wynikają m.in. z niezależności fundamentu istnienia człowieka od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów i zmian. Taki człowiek pozostaje emocjonalnie stabilny i otwarty, ponieważ nic nie jest w stanie wysprzęglić go ze zdrowej częstotliwości istnienia. Dla ludzi żyjących w niepokoju, niechęci, strachu i nienawiści, jest to zatem okazja do rozwoju świadomości, by osadzić się w zdrowych wzorcach istnienia, a dzięki temu uzdrowić nie tylko ksenofobię i jej dramatyczne konsekwencje, lecz także odzyskać swobodę życia bezwarunkowo – także w otoczeniu różnorodnym, nieznanym czy budzącym mieszane odczucia. Poczucie zagrożenia odmienną tożsamością odczuwają tylko ci, którzy tak naprawdę sami nie są zdrowo i pewnie zakorzenieni w uniwersalnych wartościach, więc obawiają się wszystkiego, co mogłoby nadwyrężyć ich wątłe poczucie własnej wartości, tożsamości, władzy, mocy, wpływu, ochrony, pieczy i zadowolenia. Ponieważ jakości te są u takich ludzi mocno uwarunkowane zewnętrznymi okolicznościami, zamykają się na wszystko, co stanowić może czynnik zmieniający układ otoczenia. Pragną, by wszystko pozostało niezmienne i znajome, bo tylko wtedy odczuwają substytut pewności i stabilności, jakim jest kontrola i manipulacja. 

Klucz percepcyjny do równości i równouprawnienia

Bez względu na społeczne koncepcje równouprawnienia funkcjonujące w otoczeniu, podstawowym czynnikiem determinującym to, czy dana Żywa Istota będzie w rzeczywistości czuła się „równouprawniona” w zakresie, w którym tego oczekuje, są jej uwarunkowania mentalne i emocjonalne.
Kluczem percepcyjnym do wglądu we wzorce równości i uprawnienia jest spojrzenie na to, w czym dana istota „stoi”, czyli na jakich uwarunkowaniach istnienia funkcjonuje.

Poniższa tabela porządkuje najczęściej występujące warianty.

Tab. 1 Przykłady transgresji wzorców energetycznych

Źródło: opracowanie własne

W zależności od tego, kto w czym „stoi” w polu energetycznym, na poziomie świata fizycznego i codziennej rzeczywistości jego doświadczenia będą zwariantowane na te konkretne wzorce istnienia. Doskonale widać to w ustawieniach systemowych wykonywanych z poziomu Źródła Życia. Różnią się one zasadniczo od konwencjonalnych ustawień hellingerowskich zwłaszcza tym, że prowadzący i reprezentanci działają z poziomu Uniwersalnej Świadomości, respektując Naturalne Prawa Wszechświata i zdrowe wzorce istnienia, dlatego gdy Mądrość Wszechświata nadzoruje ustawienie, możliwa jest radykalna zmiana i uzdrowienie postawy życiowej, jeśli jest zielone światło synchronii i Duszy człowieka na to, by reprezentujący stanęli w imieniu reprezentowanego w zdrowej energii, zwolnili się z blokujących wzorców i przyjęli zdrowe podejście.

Kolejnym aspektem w kluczu percepcyjnym jest uwzględnienie biegunowości dopełniających spektrum pojęć kobiecość, męskość, dziecko, androgyn, równość i równouprawnienie. W Tab 1. i 1a widoczne są przykłady biegunowości Światła i cienia płci, które kształtują jakość doświadczenia człowieka.
Warto również wziąć pod uwagę to, że biegun Światła atrybutów danej płci zachodzi przy zgodności ze zdrowymi wzorcami istnienia a biegun cienia w wyniku zniekształconych wzorców. Innymi słowy, kobieta może czuć się spełniona jako kobieta a mężczyzna jako mężczyzna, jeśli mają przepracowane m.in. wzorce kobiecości i męskości oraz stosunek do doświadczeń związanych z płcią i rolami społecznymi. Podobnie, ludzie homoseksualni, transpłciowi i niebinarni mogą czuć się spełnieni, jeśli mają przepracowane m.in. wzorce energii żeńskiej, męskiej i androgynicznej. Równie istotne mogą okazać się inne wzorce składające się na pojęcie siebie jako Istoty Wielopoziomowej (Ja – Istota Światła, Ja – Dusza w ludzkiej formie, Ja – Istota Cielesna, Ja – Istota Społeczna, Ja – Istota Emocjonalna, Ja – Istota Mentalna). Poczucie równouprawnienia i spełnienia warto rozpatrywać w kontekście pakietów wzorców istnienia, które mogą warunkować zdolność do bezwarunkowego odczuwania własnych Przyrodzonych Praw. Jest to temat bardzo obszerny i trudno uogólnić zestawy wzorców istnienia tak, by stworzyć spójną, schematyczną matrycę uzdrawiania bieguna cienia związanego z cierpieniem na tle tożsamości płciowej. 

W tabeli poniżej przedstawiono uniwersalny model zdrowego reagowania oraz biegunowość cienia (nadmiary i braki) występujące najczęściej w kontekście wzorców kobiecości i męskości.
Te polaryzacje determinują jakość całego łańcucha relacyjnego, począwszy od relacji ze Źródłem Życia, poprzez relację ze sobą i ich odzwierciedlenie w relacjach z innymi.

Tab. 2 Biegun światła i cienia: kobiecość i męskość – przykłady

Źródło: opracowanie własne

Pierwszą i pierwotną relacją, jaką tworzymy, jest relacja ze Źródłem Życia. Każda inna relacja (ze sobą, z rodzicami i innymi) jest odzwierciedleniem uwarunkowań Duszy w pierwotnej relacji z Wszechświatem. Jakość tej relacji przekłada się na relację ze sobą, wybór rodziny przez Duszę oraz charakter schematów doświadczeń powielanych od dziecka (do momentu uzdrowienia wzorców istnienia lub do końca życia kreacji z przeniesieniem blokad na kolejne wcielenia). U podstaw bieguna cienia (zarówno w nadmiarach jak i brakach) leży zazwyczaj strach oraz głód Miłości, które powielane na poziomie ludzkiej istoty utrwalają się jako zaburzenia na poziomie doświadczeń polegających na spełnieniu siedmiu przyrodzonych potrzeb człowieka od początku jego życia. W następstwie rozwija się pasywno-agresywna postawa życiowa, która staje się punktem wyjścia funkcjonowania człowieka – nadrzędnym modelem reagowania.

Warto zauważyć, że konflikt tożsamości jest nie tylko problemem zgodności i klarowności płciowej. Polaryzacja pomiędzy przyjętym modelem reakcji a zdrowym wzorcem istnienia u ludzi heteronormatywnych pokazuje, że w kontekście Uniwersalnej Świadomości pierwotne przyczyny zaistnienia konfliktu tożsamości i przynależności obejmują znacznie szersze spektrum odchyleń od zdrowej częstotliwości istnienia. To znaczy, że przykładowo ciskobieta, która czuje się wewnętrznie kobietą, biologicznie narodziła się jako kobieta i na pierwszy rzut oka jako taka funkcjonuje, wcale nie musi funkcjonować na poziomie energetycznym w zdrowej energii żeńskiej. Przykładem są hetery, matrony, ofiary, niewolnice, męczennice i służki. Jednocześnie, cismężczyzna, który czuje się wewnętrznie mężczyzną, biologicznie narodził się jako mężczyzna i na pierwszy rzut oka jako taki funkcjonuje, może energetycznie stać w zdrowszym pojęciu zdrowej energii żeńskiej niż wymienione przykładowo typy osobowości bieguna cienia kobiecości. I wcale nie musi być metroseksualny lub homoseksualny. Podobnie, ludzie transpłciowi mogą energetycznie lepiej funkcjonować w zdrowym wzorcu płci niż cisheteronormatywni. Świadomość zdrowych wzorców istnienia nie jest przypisana do biologicznej płci. 
Wszystkie te aspekty i rozważania ukazują, jak złożony i wielowarstwowy jest temat rozwoju świadomości w kontekście tożsamości (wzorzec Istoty Wielopoziomowej) oraz tożsamości płciowej. Dopełnia to obraz wciąż ewoluującej i coraz bardziej rozbudowanej nomenklatury w literaturze tematu, która wymaga od nas edukacji, by właściwie zrozumieć poruszane w niej aspekty.

Uwarunkowania zaburzeń energii żeńskiej, męskiej i LGBTQ+ z perspektywy programu Duszy

Płeć fizyczna i psychiczna konstrukcja człowieka nie są konfiguracją przypadkową. Zawsze mają głębsze podłoże wynikające z uwarunkowań Duszy, które zdecydowała się wziąć na warsztat w tej kreacji. Przekonanie, że „natura się pomyliła, namieszała”, jest informacją zwrotną o braku świadomości własnej Duszy i wiedzy przyrodzonej o naturze Wszechświata. Na poziomie organizacji Życia nie ma pomyłek i błędów, są jedynie głęboko ukryte uwarunkowania Duszy, które zostają odzwierciedlone jako życiowy program. Często wyparcie tej prawdy chronić ma nas przed poczuciem niewyobrażalnego ciężaru, z jakim utożsamiamy podświadomie istotę wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje uwarunkowania. Jednak to też informacja zwrotna o braku pojęcia zdrowego wzorca odpowiedzialności, który w swej zdrowej esencji oznacza prawo samostanowienia a nie powszechnie przyjęty blokujący program na ciężar obowiązków i negatywnych konsekwencji.
W kontekście tego aspektu warto przyjrzeć się:
• Czy Dusza danego człowieka identyfikuje swoją tożsamość z płcią? Jaka relacja zachodzi pomiędzy tożsamością Duszy a tożsamością płciową kreacji?

• Z jakiego powodu rozwojowego dany człowiek przyszedł na świat z fizycznością kobiety, mężczyzny, obupłciowością lub ponadpłciowością?

• Z jakiego powodu rozwojowego człowiek czuje się kobietą w męskim ciele, mężczyzną w ciele kobiety, nie identyfikuje się z żadną płcią lub przejawia skłonności homoseksualne?

• W jakiej relacji do tożsamości płciowej stoją programy danego człowieka na cielesność i ucieleśnienie, poczucie jedności/ oddzielenia, wykluczenie, odrzucenie, nienawiść, walkę, przetrwanie, udowadnianie swojej wartości lub egzekwowanie swoich praw? 

• Zamiast czego jest walka i zmaganie się z życiem? 

• Po co dany człowiek doświadcza wzorca tożsamości płciowej i poczucia przynależności w biegunie cienia? 

• Jaką funkcję spełnia poczucie toksycznej wyjątkowości?

Warto zwrócić uwagę na to, skąd biorą się głębsze uwarunkowania konfliktu tożsamości i przynależności, patrząc z punktu widzenia Uniwersalnej Mądrości Wszechświata. Można wyróżnić cztery dominujące aspekty, które samodzielnie lub w zestawie wpływają na kształtowanie się doświadczenia konfliktu:

Dusza z konfliktem tożsamości i przynależności

Gdy człowiek już od najmłodszych lat doświadcza problemów z określeniem tożsamości i jej akceptacją, oznacza to, że konflikt obecny jest na poziomie Duszy. W historii Duszy możemy odnaleźć dłuższy wątek badania spektrum pojęcia tożsamości, przynależności i systemu wartości. Może wyróżniać się również aspekt związany z traumą na tle energii żeńskiej i męskiej, konfliktu płci lub doświadczenia z pierwiastkami. W Plan Istnienia Duszy w aktualnej kreacji są zatem wpisane doświadczenia mające odzwierciedlić uwarunkowania Duszy, by je zidentyfikować i zharmonizować, czyli dostroić do naturalnych, zdrowych wzorców istnienia.

• Dusza z misją

Poczucie misji należy do sfery bieguna cienia poczucia celowości, celu i dążenia. Świadczy o nadmiarze zaangażowania i braku akuratności w podejściu do tematu misji, jak również wskazuje na zniekształcenia np. we wzorcu pojęcia i funkcji pragnienia oraz obrazu relacji z pragnieniem i realizacją zamiarów. Misja na poziomie Duszy wskazuje także na przesunięcia we wzorcu Istoty Życia, poczucia sensu istnienia, pojęcia Obecności i prawa do Bycia oraz traumy straty. Człowiek motywowany poczuciem misji funkcjonuje w programach siłowania się, zamiast działać z poziomu przyrodzonej mocy. W imię misji jest skłonny do walki i negatywnego poświęcenia. W imię szczytnych idei. Łatwo może popaść w obsesję i fanatyzm. Brakuje mu zdrowego podejścia do tego, co pragnie osiągnąć, zmienić w sobie lub w świecie. Zazwyczaj funkcjonuje w wariancie zero-jedynkowym, w którym największa iluzja percepcyjna polega na założeniu, iż „muszę naprawić/ zbawić świat/ kogoś” oraz „dobrzy, to ci, którzy wspierają moją misję a źli to ci, którzy są obojętni lub przeciwni mojej misji”. To wszystko sprawia, że człowiek uwięziony na takim poziomie świadomości nie rozumie, iż możliwość czynienia Najwyższego Dobra i altruizmu dostarcza Energii Życia o najwyższej, zdrowej częstotliwości tylko wtedy, gdy działamy Akurat – bez potrzeby popadania w nadmiary i braki. Każdy nadmiar i brak w intencji oraz sposobie manifestacji zamiaru wnosi biegun cienia do wiązki energetycznej, którą emitujemy, czyli pod powierzchnią szczytnego celu jest brak klarowności i zanieczyszczenie trucizną bieguna cienia. Oprócz chęci czynienia dobra, podajemy sobie i innym ból, cierpienie, wyrzeczenia i inne bardzo ciężkie wibracyjnie odpady energetyczne.
Ponadto, człowiek funkcjonujący w tego typu iluzji nie jest w stanie zdrowo odbierać i interpretować zdarzeń synchronicznych. Prowadzi to do nadinterpretacji, utrwalania iluzji braku wsparcia i wrogości, które pogłębiają pierwotny konflikt oddzielenia od Źródła Życia, konflikt tożsamości i przynależności. Wówczas trudno dostrzec autentyczny sens sytuacji oraz to, w jaki sposób Wszechświat zawsze sprzymierza się z nami. Zapominamy o uniwersalnym Prawie Zysku i Rekompensaty. Nie widzimy, że to, co postrzegamy jako przeszkody i wrogość, możemy dość sprawnie przekształcić we wsparcie prowadzące do powrotu na drogę zdolności działania w życiu z poziomu przyrodzonej mocy – bez siłowania się, generowania cierpienia, walki, itd.

• Konflikt tożsamości jako wypadkowa programów rodowych

Konflikt tożsamości i przynależności może wykształcić się także w wyniku presji ze strony otoczenia. Istnieją ludzie, dla których płeć dziecka jest ważniejsza niż jego zdrowie. Nie potrafią kochać ani uznać dziecka o innej tożsamości niż taka, którą sobie wymarzyli, i która zaspokoiłaby ich własne wewnętrzne demony. Blokujące podświadome uwarunkowania rodowe mogą być tak skrajnie radykalne, że Dusza ulega naciskom a kreacja próbuje dostosować się jakoś do ich spełnienia. Zazwyczaj stoi za tym głód Miłości, nienawiść do siebie, problemy ze wzorcem poczucia wartości własnej i wartości w ogóle oraz karmiczne uwarunkowania, z którymi Dusza zmaga się od wielu wcieleń.
W ten sposób w rodzie mogą pojawiać się np. dzieci wysoko wrażliwe (WWO), męskie dziewczynki, zniewieściali chłopcy i dzieci niebinarne. Rodzice radykalni i gruboskórni w danym temacie otrzymują dziecko, które wprost proporcjonalnie do poziomu nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych czy rodowej fiksacji na danym punkcie, odzwierciedli dopełniający biegun doświadczenia. Ci, którzy uzależniają poczucie wartości Żywej Istoty od osiągnięć, wykształcenia czy spełnienia innych oczekiwań, doświadczą dziecka stojącego w opozycji do tradycyjnie pojętej nauki, kariery i sukcesu. Ci, którzy gardzą modelem życia i seksualności odmiennym od katolickiego, zazwyczaj mierzą się z iluzorycznym ciężarem wstydu i poczucia winy, gdy ich dzieci okażą się homoseksualne, staną się dewiantami seksualnymi, np. pedofilami lub żyją w związkach pozamałżeńskich, itd. Mechanizm Kompensacji Energii zadziała zawsze w najbardziej adekwatny sposób. I w samo sedno.

• Konflikt tożsamości jako trauma dojrzewania

Dziecko może także doświadczyć traumy, która następnie rozwinie się w kierunku niechęci lub nawet nienawiści do danej płci, z powodu negatywnych emocji związanych z postacią, przez którą czuje się straumatyzowane. Dzieci, które wnikliwie obserwują życie, dorosłych i role społeczne oraz stają się świadkami patologii i cierpienia, mogą wywnioskować, że ciężko być kobietą lub mężczyzną, lepiej unikać związków, małżeństwa, konkretnych ról społecznych, itd. Zranione Serce dziecka, które było w relacji z niedostępną emocjonalnie matką lub zawód miłosny nastolatka, który doświadczył niespełnionej miłości ze strony ukochanej dziewczyny, mogą wywołać tak głęboką awersję do kobiet, że jako dorośli mężczyźni wybiorą homoseksualizm. Dziewczynka, którą nie interesował się tata, może przez lata podświadomie upodobnić się do ojca, a w rezultacie żyć jak mężczyzna, przyjąć męską mentalność i rolę w życiu oraz odczuwać seksualną przyjemność tylko z kobietami. Zbuntowani nastolatkowie, którzy dorastają w nienawiści do systemu, mogą szukać jakiejkolwiek alternatywy, byle uniknąć wtłoczenia w konwencjonalne role społeczne. Ci, którzy byli odrzuceni, nieakceptowani i gnębieni, mogą szukać ukojenia w wykreowaniu alternatywnej osobowości o innej płci, imieniu, preferencjach i charakterze. To tylko wybiórcze przykłady, w jaki sposób historie rodowe, okres dzieciństwa i dojrzewania mogą zamanifestować się jako konflikt tożsamości, lecz ich wspólnym mianownikiem jest podświadome dążenie do sabotażu modelu życia i wzorców relacji, które ma uchronić przed cierpieniem i retraumatyzacją.  

Często dziecko bierze na siebie odpowiedzialność, by rozładować spiętrzone, zablokowane wzorce w rodzie (a nawet w narodzie, czasem na poziomie całej ludzkości i galaktyki) i jego Dusza chce umożliwić w ten sposób przywrócenie swobodnego przepływu Energii Życia wraz z jej wszystkimi naturalnymi atrybutami (Istota Miłości i Dobrostanu). To jest zawsze mistrzowska lekcja bezwarunkowości.

Gdy zorientujemy się, że ten aspekt może dotyczyć naszej historii rodzinnej, warto od razu zwolnić siebie i swoich rodziców oraz siebie i swoje dzieci z potrzeby funkcjonowania w takim wzorcu. Niech każdy w moim wariancie rzeczywistości żyje wolny od konfliktu, toksycznej solidarności, presji i ciężaru, bez potrzeby wchodzenia w zniekształcone schematy odrzucenia, cierpienia, walki, poświęcenia, ratownictwa, dominacji i uległości, przemocy fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej, okrucieństwa, wykluczenia, itd. Można to uczynić poprzez czystą intencję i wypowiedzenie na głos formuł intencyjnych z Czystego Światła. Zwalniając siebie i innych z toksycznych zależności z nami, nie przekraczamy ich wolnej woli, o ile nasza intencja ogranicza się do wyzwolenia samego siebie i pozostaje w świadomości swojej własnej rzeczywistości. To, co wybiorą inni i w czym stoją, jest ich osobistą sprawą. Każdy z nas ma prawo do wyboru swojej częstotliwości istnienia oraz do deklaracji swojej woli, która dotyczy organizacji jego własnej rzeczywistości. Taka deklaracja mówi: „Rezygnuję z toksycznej relacji z Tobą. W mojej rzeczywistości jesteśmy wolni, a Ty w swojej zrób, jak uważasz.

Synarchia

W rozumieniu języka Światła, synarchia oznacza strukturę równoległą, hierarchię horyzontalną, w której wszystkie Żywe Istoty są równie wartościowe i potrzebne w systemie Życia. Z własnej woli i potrzeby Serca razem współtworzymy Wspólnotę Serc opartą na uniwersalnych wartościach, które przyjmujemy jako swój system wartości. Jest to docelowy model struktury społecznej, do którego dąży wznosząca linia życia funkcjonująca na nowej, wielopoziomowej matrycy Ziemi i Uniwersalnej Świadomości. W społeczności synarchicznej to Zasady Naturalnego Prawa wyrażane przez synchronię zdarzeń i istot oraz profil energetyczny (Plan Istnienia i strategia energetyczna) określają naszą naturalną, przyrodzoną pozycję, funkcję, predyspozycje, kompetencje oraz zdrowe granice pomiędzy Ja i Inni. To struktura wolna od patriarchalnej iluzji wiedzy, władzy i mocy oraz jej spuścizny w postaci hierarchii panów i podwładnych, lepszych i gorszych, wygranych i przegranych, silnych i słabych. Przestrzeń Serca wolna od iluzji dualizmu, do której Jedność powraca po długiej podróży przez wszelkie częstotliwości istnienia i niebytu już jako świadoma Jednia, która zintegrowała przeciwieństwa i korzysta z tej synergicznej mocy.    

Podsumowując, zdrowy wzorzec tożsamości (w tym tożsamości płciowej) uwzględnia wszystkie Żywe Istoty, przyjmuje i szanuje wszelkie możliwe punkty widzenia w temacie. Każda Żywa Istota ma prawo definiować swoje poczucie tożsamości i przynależności wedle własnej Wolnej Woli, a Wszechświat nie ogranicza żadnych wariantów doświadczeń.
Jednocześnie, każda historia o wykluczeniu, dyskryminacji lub szantażu emocjonalnym, jest okazją, by przyjrzeć się pra przyczynom programu życiowego opartego na doświadczeniu bieguna cienia. Otwartość na harmonizację ze zdrowymi wzorcami tożsamości, płciowości i przynależności jest fundamentalnym krokiem do tego, by móc zacząć żyć w wariancie, w którym różnorodność i równość jest naturalnym podejściem, o które nie trzeba walczyć. W imię którego nikt nie musi umierać ani cierpieć, ani prowadzić „krucjat”.

Procesy harmonizacji a transformacja tożsamości

Zdolność przyjęcia zdrowych wzorców istnienia jest furtką, by kolorowe ptaki swobodnie rozwinęły swoje skrzydła, ze świadomością, że wszyscy są akceptowani i przyjęci tacy, jacy są. Mają prawo do Spełnienia. Czego tak naprawdę potrzebują, by móc tego doświadczyć w Esencji?
Wszechświat, Energia Życia, synchronia wszystkich traktuje równo, szanując indywidualne i zbiorowe uwarunkowania. Wtedy Dusze mogą dzielić się ze światem autentycznymi darami, z którymi tu przychodzimy.

Stanięcie w zdrowym wzorcu istnienia nie oznacza wcale, że ludzie homoseksualni, transpłciowi lub niebinarni nagle porzucą swoje przekonania i… „wyzdrowieją” (jak to wyobraża sobie wielu ludzi). Stanięcie w zdrowym oznacza przede wszystkim zdolność do utrzymania zdrowej częstotliwości istnienia, która przenosi nasze doświadczenie na poziom neutralnego wariantu. Dzieje się tak, gdy przyswajamy Zdrową Istotę Życia i pojęć, które się na nią składają. Przestajemy przyciągać doświadczenia dramatu. Tworzymy bardziej neutralne, przyjazne relacje ze Źródłem Życia, ze sobą i z otoczeniem. Stajemy się coraz bardziej prawdziwym sobą, w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku życia.
Zmiana tożsamości lub zdobycie akceptacji otoczenia nie jest celem harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia, to zniekształcone pojęcie tego, jak energia działa w materii. Natomiast taka zmiana może być skutkiem ubocznym transformacji świadomości.

Nie da się z góry założyć realnych efektów transformacji świadomości. W zdrowym wzorcu rozwoju i transformacji zamiast cokolwiek zakładać – ODKRYWAM, kim naprawdę jestem, gdy dostrajam się do naturalnych zdrowych wzorców istnienia. Z każdym procesem wracam do siebie, coraz bardziej staję się autentyczną istotą. Coraz lepiej doświadczam i jasno czuję, jak to jest być Autentycznym sobą – Istotą Miłości i Dobrostanu. Bezwarunkowo. 

Zdrową Czystą Intencją harmonizacji jest zawsze klarowna potrzeba bycia w zgodzie z Uniwersalną Mądrością, Prawdą i Naturalnymi Prawami. Ponieważ taka jest Istota Światła. To świadomość bezcennej wartości pojęcia „Autentycznego Ja”, które z natury jest Istotą Miłości i Dobrostanu. Bo taka jest prawdziwa, pierwotna i autentyczna natura Stworzenia i Żywych Istot, które są jego emanacjami. 

Jestem Istotą Miłości i Dobrostanu, bo JESTEM. Bez względu na tożsamość, płeć, preferencje, uwarunkowania i doświadczenia, mam prawo doświadczyć Radości Istnienia i Spełnienia z tym wszystkim. 

Mam prawo z tym wszystkim poczuć się istotą bezwarunkowo kochaną, przyjętą, akceptowaną i szczęśliwą. 

Prawo doświadczenia Zdrowej Esencji Życia jest całkowicie suwerenną meta jakością – przyrodzonym prawem Żywej Czującej Istoty.

To, w co wierzę i to z czym się identyfikuję, nie definiuje mojej autentycznej wartości jako Żywej Istoty. Idee, uwarunkowania i sytuacje, które napotykam, są jedynie czymś, czego moja Żywa Istota może doświadczyć w podróży przez życie.

Nigdy nie mogłyby stać się zdrową, obiektywną miarą i wskaźnikiem wartości, ponieważ Żywa Istota nie jest obiektem ani przedmiotem. Jej pierwotna natura pozostaje kompletna i pełnowartościowa, bez względu na to, jakich wariantów doświadcza. Jednak, jeśli sama wyrzeknie się tej świadomości lub zapomni, że z natury jest Istotą Miłości i Dobrostanu, wówczas sama sprowadza się do roli kciuka, nie widząc, że wciąż jest całym organizmem.

Uwarunkowania dają człowiekowi i jego otoczeniu informację zwrotną o tym, z jakim poziomiem świadomości mamy do czynienia. To ma ułatwić wybór zdrowych reakcji i komunikację, zamiast tworzyć wyrafinowane podziały. Silne zakotwiczenie w biegunie cienia zapala czerwoną lampkę, która pomaga nam zorientować się, na ile tak naprawdę istnieje otwartość na rozwiązania i gotowość do harmonizacji ze zdrową częstotliwością istnienia. Nic na siłę. Zamiast forsować zamknięte Serca i umysły, czas skierować się do wewnątrz, uporządkować własne idee, wyklarować wzorce, zadbać o spójność w reagowaniu i działaniu. Wówczas pojawia się wariant, w którym jako główne postacie lub grupy wsparcia dla potrzebujących możemy zdrowo działać na rzecz Jedności i równości w różnorodności. Szanując naturalny wyraz tych uwarunkowań i funkcji, które czynią nas różnymi lub przysposobionymi do innych funkcji w Żywej Wspólnocie Serc.

Czyż konflikt tożsamości, płci i przynależności nie jest ultra mistrzowską lekcją dla tych, którzy się weń angażują, by wreszcie odkleić od czegokolwiek i uniezależnić swoją zdolność do odczuwania Błogości Życia, Jedności z Istotą Życia i Dobrostanu, świadomości Jedni, która cieszy się synergią Mocy Kreacji pochodzącą z integracji biegunowości?

 

Pytania kwantowe przydatne w świadomej pracy z uwarunkowaniami tożsamości, równości i różnorodności

 

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest