4 ETAPY WZROSTU ŚWIADOMOŚCI W PROCESIE ROZWOJU

Jak rozpoznać poziom świadomości? Jak zacząć proces we właściwy sposób, bez kręcenia się w kółko? Skąd bierze się struktura świadomego rozwoju? Sporo ludzi rozwija się „od przypadku do przypadku”, a większość tych, którzy już wkroczyli na ścieżkę rozwoju (a nawet aspirują do prowadzenia innych w procesach), rozwija się chaotycznie. Oznacza to, że powszechnym błędem w podejściu jest brak klarownej i zdrowej struktury świadomego rozwoju, która porządkuje istotę procesów, obszary tematyczne i narzędzia świadomego rozwoju, które najlepiej nadają się do pracy z danym aspektem. Wynika to z podejścia ambicjonalnego do rozwoju oraz uwięzienia umysłu na poziomie astralnych iluzji wiedzy i mocy, dlatego można zaobserwować szum informacyjny powstały przez modę na coaching czy duchowe przewodnictwo oraz zalew ofert rozwojowych pozbawionych zakotwiczenia w Uniwersalnej Świadomości – Mądrości Wszechświata. Brak ugruntowania świadomości człowieka w częstotliwości Źródła Życia (oraz brak doświadczenia w pracy z tego poziomu świadomości) wypacza istotę i przebieg procesów rozwoju. Przez to stają się powierzchownie potraktowane i mało efektywne. W rezultacie, ludzie mają dużo „liźniętych” wątków, napoczętych procesów, a wciąż brakuje im zdrowych fundamentów istnienia i funkcjonowania, więc cała ich wiedza okazuje się nie do końca przydatna lub wystarczająca, by uporać się cieniem blokujących uwarunkowań.
Rozwój świadomości

Nie rozwiążesz problemu z poziomu problemu

Nie trzeba być jasnowidzem, żeby zorientować się jaki poziom świadomości reprezentuje człowiek w danym obszarze tematycznym. Do zdrowej weryfikacji wystarczy świadomość zdrowego wzorca rozwoju (hierarchia wartości i ważności) oraz uważność na to, w jaki sposób ludzie formułują swoje wypowiedzi. Język, którym podświadomie posługują się oraz sposób wartościowania informacji jest wizytówką świadomości człowieka.  

Można wyróżnić ogólne cztery poziomy świadomości charakterystyczne w procesie rozwoju. Podział ten nie jest tak dokładny jak matryce świadomości w kontekście rozwoju nici DNA (które stanowią zdrową wykładnię wzrostu świadomości), lecz wystarczający na początek zgłębienia istoty tej struktury. 

Poniższy schemat ilustruje uproszczony podział etapów wzrostu świadomości, za pomocą którego możemy w łatwy sposób odkryć aktualny poziom percepcji w danym obszarze tematycznym. 

Rys.1 Cztery etapy wzrostu świadomości w procesie rozwoju

Schemat etapów rozwoju świadomościŹródło: opracowanie własne z wykorzystaniem V. Lakhiani, Becoming Extraordinairy, webinar czerwiec 2023, www.mindvalley.com

Uświadomienie sobie, na którym poziomie znajdujemy się w danym temacie życiowym, wyjaśnia:
• dylematy emocjonalne i mentalne, które wynikają z poziomu świadomości, wpływają na jakość rzeczywistości, w której żyjemy oraz powodują zatrzymanie w „problemie”
• kierunek wzniesienia świadomości o poziom wyżej, by móc uruchomić przepływ energii rozwiązania
• drogę wzrostu ku coraz bardziej świadomej Obecności
• narzędzia rozwoju adekwatne dla danego poziomu świadomości
• owoce pracy ze sobą wynikające z zastosowania danych narzędzi
• błędy rozwojowe wynikające z ograniczonej świadomości

POZIOM 1 – tożsamość ofiary

Charakteryzuje stan zapomnienia prawdziwej natury człowieka i Energii Życia. Typowy stan dla ludzi, którzy ustawiani są przez rzeczywistość, podświadomie negują Energię Życia, uciekają od wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje uwarunkowania oraz czerpią ukryte, iluzoryczne korzyści z pozostawania w tożsamości ofiary i poczucia bycia sterowanym przez rzeczywistość. Na tym poziomie naturalnym stanem jest brak świadomości, ucieczka w niebyt, działanie mechaniczne kierowane lękiem egzystencjalnym pochodzącym ze świadomości braku, przyzwyczajeniem do dążenia, walki i prób kontrolowania już toczącego się scenariusza rzeczywistości. Ludzie na tym poziomie kierują się martwymi ideami przejętymi od martwych ludzi i koncepcji, które przebrzmiały lata temu lub nawet epoki wstecz. 

Na tym etapie przydatne jest głównie czytanie, oglądanie i słuchanie treści rozwijających świadomość, by rozpuścić stopniowo mury przekonań sprawiających, że człowiek czuje się uwarunkowany otoczeniem.

POZIOM 2 – wizualizacja

Dotyczy ludzi, którzy odkrywają różnicę pomiędzy ustawianiem rzeczywistości i byciem w niej sterowanym trybikiem. Odkrywają biohacking umysłu, ukryte agendy systemowe, teorie spiskowe, istnienie czegoś więcej niż rzeczywistość ukazywana w mediach, świat zdominowany przez powszechne zwyczaje czy historia, o której uczy się w szkole. W tej grupie znajdują się także ludzie poszukujący wiedzy tylko w mistycznych iluzjach duchowego rozwoju (np. poprzez kulty, religie, szamanizm, odurzanie się roślinami mocy, itp.) lub poprzez naukę. Wiedzę czerpią (zazwyczaj ślepo) od innych, ponieważ nie mają rozwiniętego własnego przyrodzonego kanału połączenia ze Źródłem Życia. Brak im również zdrowego wzorca wewnętrznego autorytetu, więc czują potrzebę oparcia się na zewnętrznych autorytetach (np. mistrzach oświeconych, geniuszach nauki, itp.). Przez to powielają te same błędy, co ich autorytety. Na tym poziomie dalej dominuje świadomość braku i realizacja celów poprzez porównywanie, dążenie, walkę, kontrolę, lecz równolegle odczuwany jest pęd do rozwoju.

Na tym poziomie pojawia się otwartość na wizualizację i afirmację oraz wzrost świadomości poprzez uzmysłowienie. Te narzędzia współgrają również z ludźmi na drugim poziomie świadomości.

POZIOM 3 – intuicyjność

Obejmuje ludzi, którzy mają za sobą potrzebę angażowania się w religię, mistycyzm, politykę, poszukiwanie dowodów naukowych czy eksperymentowanie z astralnymi iluzjami wiedzy i mocy. Ukierunkowani są na podnoszenie jakości swego życia poprzez skupienie na świadomym rozwoju, najczęściej z naciskiem na intensywne procesy odkodowania swoich blokujących uwarunkowań, pochodzących zwłaszcza z poziomu Duszy, rodu i społecznych norm oraz przeprogramowanie świadomości w harmonii ze zdrowymi wzorcami istnienia. W tej grupie znajdują się ludzie, których celem jest osiągnięcie harmonii w życiu poprzez dostrojenie się do zdrowej częstotliwości istnienia. Świadomość braku zostaje zastępowana naturalnym poczuciem przyrodzonej Obfitości a realizacja celów poprzez dążenie ewoluuje w naukę sztuki ustawiania rzeczywistości z poziomu Źródła Życia. Na tym poziomie cele wdrukowane przez otoczenie zostają zastąpione celami odkrytymi przez poczucie własnego Ja i spontaniczne odczucie, że intuicyjny głos Duszy to najlepszy kierunek doświadczania, by zweryfikować strategię działania bezpośrednio w Źródle Życia. Do pewnego momentu podążanie za przeczuciem i działaniem dla Najwyższego Dobra wydaje się ryzykowną abstrakcją lub wyzwaniem okupionym stratą. Na tym etapie przyzwyczajenie do postrzegania sytuacji jako problemu ewoluuje w okazję do rozwoju i samodoskonalenia, która jest szansą zjednoczenia się ze świadomością pełni – gwarantującej autentyczny postęp, sukces i szczęście, choć niekoniecznie w znaczeniu tych pojęć rozumianym z poziomu 1 i 2. To świadomość, że zgodnie z Naturalnymi Prawami każdą sytuację można przekształcić w Najwyższe Dobro, zdrowy zysk i pomyślność oraz budulec drogi prowadzącej do wejścia i stabilnego utrzymania się w świadomości Mądrej Miłości i Dobrostanu.

Tacy ludzie interesują się zaawansowanymi narzędziami dekodyki całej Istoty Wielopoziomowej (formuły kasacyjne i programujące w Czystym Świetle) oraz wybierają aformacje (pytania kwantowe) zamiast afirmacji, ponieważ narzędzia te w pełniejszy sposób umożliwiają dynamiczną pracę z transformacją eonów doświadczenia Duszy w krótkim czasie (od kilku minut do kilku tygodni). 

POZIOM 4 – scalenie

Połączenie ze Źródłem Życia prowadzi do naturalnego, zdecydowanego, bezkompromisowego wyboru działania dla Najwyższego Dobra jako jedynej opcji umożliwiającej autentyczny Dobrostan.
Poziom 4 obejmuje wizjonerów – ludzi, którzy kreują i ustawiają rzeczywistość, tworzą własną przestrzeń kulturową stającą się wzorem do naśladowania dla innych oraz rozwiązania służące wzrastaniu ludzkości. To mistrzowie tworzenia przestrzeni rozwoju dla innych, z której całe społeczeństwa mogą czerpać inspirację i osiągać własne mistrzostwo.
Grupa ta charakteryzuje tych, którzy mieli zintegrowane (lub świadomie dostroili) te wzorce istnienia, które odpowiadały w ich życiu za zdrowy i stabilny fundament istnienia i tworzenia na prawdziwie rewolucyjnym poziomie. Głębokie poczucie Jedności ze Źródłem Życia, ze sobą, własną Duszą i całym Stworzeniem wytwarza potrzebę wykorzystania swoich naturalnych darów, talentów czy nabytych umiejętności, by w praktyczny sposób wnieść do świata Miłość i Najwyższe Dobro, zdrowe innowacje dla postępu służącego całej ludzkości. Na tym poziomie cele człowieka płyną z głębokiej intuicyjnej łączności z Mądrością Wszechświata – intencje są inspirowane przepływem Energii Życia. Inspiracje pochodzą z najwyższej częstotliwości istnienia – ze Źródła Życia, które prowadzi i objawia ich urzeczywistnienie w świecie materii. Ich zamiary łączą własny rozwój z rozwojem całej ludzkości, dlatego mogą manifestować się nawet bez wysiłku – bez wyraźnego dążenia jednostki do zaspokojenia własnych potrzeb i pragnień, które zostają w naturalny sposób zaspokojone jako skutek uboczny świadomości ukierunkowanej na transmisję Najwyższego Dobra i Mądrości Uniwersalnej.

Na tym poziomie świadomości głównym narzędziem Kreacji jest Świadoma Obecność poprzez medytację i kontemplację w Źródle Życia, ponieważ częstotliwość świadomości jest wystarczająco wysoka, by samo Jam Jest manifestowało w rzeczywistości poprzez objawianie się pełni.   

Które narzędzia do czego?

Rzadko mówi się o tym, dlaczego pewne narzędzia rozwojowe działają (lub nie działają) na danym poziomie świadomości.
Przykładowo: Człowiek budzi się między poziomem 1 i 2, zaczyna być receptywny na informacje o rozwoju: ogląda filmy świadomościowe, czytuje powszechną literaturę tematu, słucha różnych koncepcji i opinii. Odkrywa afirmacje lub metodę kontemplacji i myśli: „Super, przetestuję to na sobie”. Doświadcza rozczarowania, gdyż narzędzia te nie przynoszą mu oczekiwanych rezultatów.

Dlaczego tak może się wydarzyć?

Chociaż problem da się rzetelnie (zdrowo, trwale, lekko) rozwiązać tylko wtedy, gdy wzniesiemy się na poziom rozwiązania, to nie wszystkie narzędzia rozwoju nadają się dla każdego i zadziałają skutecznie na niższych lub wyższych poziomach świadomości.
Przykładowo: Jeśli jesteśmy na poziomie 2 i bez odpowiedniego procesu przygotowania świadomości rzucamy się na narzędzia z 3 i 4 poziomu, może okazać się, że są one zbyt zaawansowane lub nieadekwatne do naszego aktualnego poziomu percepcji, zdolności przetwarzania energii i informacji oraz zastosowania ich w swoim życiu.
Analogicznie, jeśli jesteśmy na 3 lub 4 poziomie świadomości, część narzędzi z 1 i 2 poziomu może okazać się za słaba, by skutecznie zrealizować konkretne zadania rozwojowe wyższego rzędu.

Możemy zatem używać różnych narzędzi i na podstawie ich skuteczności w swoim życiu zweryfikować, z którym poziomem świadomości współbrzmimy. Możemy łączyć narzędzia między poziomami i testować, które zestawy najlepiej współgrają z nami. Możemy od razu wykluczyć narzędzia, które nie sprawdzą się, ponieważ już o tym wiemy lub mamy świadomość natury procesu i jego wymagań systemowych.

W pracy ze sobą i swoimi klientami stosuję metodę mieszaną, dobierając narzędzia wglądem jasnowidzącym w Źródle Życia, ponieważ w ramach jednego obwodu procesu wyłaniają się cząstki uwarunkowane na różnych poziomach świadomości. Rozdźwięk wibracyjny może być dość duży. Dzięki błyskawicznemu przyporządkowaniu stosownych narzędzi do poziomu danej cząstki wewnętrznej, która jest w procesie transformacji, cząstka ta dość szybko otwiera się na integrację i przyswajanie mocno skondensowanych ładunków Czystego Światła, więc nawet w ciągu dwóch godzin człowiek jest w stanie przejść z poziomu 1 do poziomu 4 w danym temacie. W zależności od energii, które mogą być jeszcze niestabilne i wysprzęglać z częstotliwości Uniwersalnej Świadomości, zazwyczaj stosuję narzędzia poziomu 3 do ustabilizowania częstotliwości w zdrowych wzorcach integrowanych podczas sesji.

6 punktów identyfikacji, by zdrowo pokierować procesem rozwoju świadomości

Dlatego ważne, aby najpierw zidentyfikować:
1. Istotę swojego procesu – prawdziwą naturę swojej sytuacji i sens swoich doświadczeń, blokujące uwarunkowania i zdrowe wzorce istnienia do harmonizacji (dotyczące siebie w procesie, istoty procesu i swojego celu)
2. Intencję – poziom świadomości, z jakiego powstało pragnienie, zamiar i cel działania oraz intencję na swój proces
3. Poziom swojej świadomości w obszarze celu – poziom świadomości, na którym aktualnie jesteśmy w danej sferze życia (wzorce i przekonania, którymi dotąd kierowaliśmy się w działaniach na rzecz realizacji celów)
4. Rozwiązanie – poprzednie 3 punkty zawierają w sobie informacje o możliwościach rozwiązania i drodze integracji przez świadomą pracę ze sobą i swoimi uwarunkowaniami
5. Dobór metod i narzędzi – które narzędzia najlepiej nadają się do integracji procesu i realizacji autentycznego celu procesu rozwoju oraz celu wyznaczonego przez samego siebie)
6. Jakość metod i narzędzi – na jakim poziomie świadomości jest twórca metody i jego narzędzie; na ile jakość metody i narzędzia (czyli poziom energetyczny, jakość opracowania, zgodność ze zdrowym wzorcem rozwoju, transformacji oraz zgodność z Naturalnymi Prawami) umożliwiają skuteczne wykorzystanie metody i narzędzi

Metody i narzędzia zaprojektowane lub zweryfikowane w Czystym Świetle pozwalają na dość duży zakres uniwersalnego zastosowania. Oznacza to, że na każdym poziomie świadomości okażą się przydatne i w korzystny sposób przyczynią się do procesu harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia. Warto jednak zwracać uwagę na to, które metody i narzędzia najlepiej sprawdzą się w danym procesie. Dość uniwersalnymi narzędziami jest popularny kod emocji i transerfing rzeczywistości. Mimo, że świadomość autorów tylko częściowo pokrywa się z częstotliwością Uniwersalnej Świadomości, to same w sobie narzędzia są łatwe do zakotwiczenia w Źródle Życia, noszą w sobie prostotę zastosowania i charakteryzują się dużą skutecznością, którą przy czystych intencjach bardzo szybko można odczuć.

Na 1 i 2 poziomie świadomości rozwoju, część dostępnych metod i narzędzi rozwoju może wydawać się skomplikowana.
Przykładowo, język Czystego Światła stanowi najczęstszą barierę na tym poziomie, ponieważ różni się od języka mowy powszechnej. Konstrukcja języka Czystego Światła oparta jest na słowniku Uniwersalnej Świadomości, zawiera zatem wiele sformułowań, które wydają się niezrozumiałe dla umysłu zakotwiczonego na niskich częstotliwościach istnienia. Forma przekazu językiem Czystego Światła może wydawać się specyficzna, ponieważ komunikaty (Energia Życia i Uniwersalna Prawda) są skierowane bezpośrednio do Istoty Światła, Przestrzeni Serca, pamięci komórkowej ciała oraz pola energetycznego człowieka, zamiast do jego umysłu skorumpowanego ograniczeniami. Dzięki temu, język Czystego Światła uruchamia energetyczne procesy uzdrawiania w człowieku i jego polu energii bez względu na to, czy umysł zablokowany negatywnymi uwarunkowaniami rozumie treści, buntuje się lub w inny sposób sabotuje Energię Życia.

Większość metod i narzędzi wymaga treningu, dlatego to naturalne, że na początku możemy nie czuć się z nimi pewnie lub nie zauważać realnych efektów. Do tego dochodzi zrozumienie natury transformacji rzeczywistości – najpierw odczuwamy zmianę w sobie, swoim samopoczuciu z tym, co wcześniej budziło w nas negatywne emocje i możemy odczuwać jednocześnie epizody paradoksalne: nagłej poprawy i pogorszenia zdrowia/samopoczucia/sytuacji.

Jest to naturalna część doświadczania poziomu 3, w którym odbywa się proces rozpadu starej tożsamości oraz rzeczywistości oraz budowa fundamentów do życia w nowym porządku energetycznym. Wszelkie skostniałe, przebrzmiałe idee, wzorce i układy dosłownie będą „wysypywać się” – układy przestają działać, a niedziałające elementy wymagają coraz więcej wysiłku i kombinacji, by utrzymać dotychczasowe status quo.

Przez jakiś czas zwykle czujemy się z tym wszystkim słabo, niepewnie, nużąco, więc konieczne jest stabilne zakotwiczenie świadomości w Źródle Życia, by móc zaufać Mądrości Wszechświata i swojego własnego pola energetycznego, utrzymać stabilny poziom wiary i pewności, że wszystko dzieje się dla Najwyższego Dobra oraz dąży do nowej, wspaniałej formy. Bo czemu nie? Bo po co inne zasady niweczące naturalne Prawo Zysku miałyby dominować w naszej rzeczywistości? To jest świadomy wybór! Wybieram to, co mi służy, by swoją życiową energią i uwagą wspierać wariant spełniony.  

Istota celu na danym etapie wzrostu świadomości w procesie rozwoju

Gdy zweryfikujemy 6 punktów identyfikacji opisanych wyżej w tym opracowaniu, by zdrowo pokierować procesem rozwoju świadomości, możemy samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak długo będzie trwał proces integracji i poczuć zasadność wszystkich niezbędnych przystanków w tej podróży. Wraz ze wzrostem świadomości zmienia się także pojęcie celu i podejście do celowości zdarzeń i procesów. 

Poniższa tabela przedstawia uproszczony schemat relacji pomiędzy ogólnym poziomem świadomości a celami procesów rozwoju.

Rys. 2 Etapy wzrostu świadomości w procesie rozwoju a cele procesu

Źródło: opracowanie własne

Schemat powyżej uświadamia, jak bardzo na niższych poziomach świadomości cele, które motywują nas do działania (i sposób postrzegania problemów jakie pojawiają się, uniemożliwiając nam ich osiągnięcie) rozmijają się z autentycznym sensem naszych doświadczeń, które jako procesy rozwoju mamy do przejścia i zintegrowania, by móc następnie zrealizować pierwotny cel (lub postawić sobie nowy – zdrowy, własny i aktualny). Dlatego jednym z kluczowych elementów świadomego rozwoju jest zdolność ujrzenia ISTOTY PROCESU oraz jej akceptacja, gdyż jest to konieczne, by móc wnieść się na poziom świadomości umożliwiający realizację celu (np. realizacja pasji i dostatek materialny, spełniony związek, zdrowie).

8 wartości scalających z Uniwersalną Świadomością 

1. Działanie dla Najwyższego Dobra

Jest meta jakością i podstawowym kryterium podejmowania decyzji. To naturalna świadomość, że bez wahania wybieram tylko taki wariant, który posłuży dla Najwyższego Dobra. Znika poczucie dylematów i rozdarcia. Jedynym oczywistym wyborem jest Najwyższe Dobro. Głębokie zrozumienie, w jaki sposób Najwyższe Dobro kieruje mnie i innych uczestników sytuacji ku najlepszym możliwym rozwiązaniom i zaspokaja jednocześnie wszystkie potrzeby rozwojowe wszystkich uczestników sytuacji, to także pojęcie relacji między lojalnością wobec działania dla Najwyższego Dobra a wsparciem Wszechświata w budowaniu spełnionego wariantu własnej rzeczywistości.

2. Błogosławieństwo

Błogostan jest naturalnym stanem Żywej Istoty. Jedną z zasad świadomej kreacji poprzez ustawianie rzeczywistości jest umiejętność dostrzegania błogosławieństwa nawet w tym, co powierzchownie na takie nie wygląda. Błogosławiąc życie, doświadczenia i informacje zwrotne z rzeczywistości zestrajamy się z naturalnym Prawem Zysku i Rekompensaty. Błogosławiąc także rozpad i przetasowania energetyczne charakterystyczne na 3 poziomie świadomości, możemy szybciej odczuć błogosławieństwo tego, że wszystko dzieje się dla Najwyższego Dobra. Gdy ustanowisz, że wszystko działa na Twoją korzyść i możesz tylko zyskać, nie tylko wprowadzasz taką zasadę do funkcjonowania Twojej rzeczywistości, lecz także coraz częściej namacalnie odczuwasz błogosławieństwa synchronii i orientujesz się, w jaki sposób nieudane sprawy kryły w sobie szczęście w nieszczęściu. Dobry nawyk błogosławienia siebie, synchronii, innych i rzeczywistości wnosi konstruktywny czynnik energetyczny, który wspiera procesy ustawiania rzeczywistości. Wnosi światło do codziennego życia. Błogosławieństwo wzmacnia poczucie naturalnego zaufania do synchronii/ procesu życia, poczucie ochrony i pieczy oraz świadomość siebie jako Ukochanego Dziecka Wszechświata. Dlatego błogosławieństwo i Prawo Zysku są rozdzielone i jednocześnie powtórzone w zestawie ośmiu wartości scalających z Uniwersalną Świadomością –  czuć świadomość zysku nie zawsze oznacza czuć błogosławieństwo i błogosławić naturalny proces życia. 

3. Odporność na przeciążenie

Zdolność opanowania stresu zwłaszcza w sytuacjach wielozadaniowych. Poczucie zdrowego dystansu i zdolność zachowania wewnętrznego spokoju bez względu na sytuację. Poczucie emocjonalnej i mentalnej ochrony przed przytłoczeniem, zatraceniem, obłędem, paranoją, paraliżem, wypaleniem i wyczerpaniem. Zdolność zachowania swojej życiowej energii dla siebie, bez względu na presję sytuacji. Przeciążające sytuacje znikają lub są obsługiwane w zdrowy sposób.

4. Pojęcie Obfitości

Naturalne poczucie Obfitości bez względu na pozorny obraz sytuacji. Wiara, że zawsze jest pod dostatkiem dokładnie to, czego potrzebuję, by wzrastać – wynikająca ze świadomości prawdziwej natury człowieka i Wszechświata. Zdolność przekroczenia iluzji niedostatku potrafi otworzyć spontaniczne zastrzyki energetyczne, także w postaci finansowej.

5. Prawo Zysku

Zdolność dostrzegania korzyści w każdej sytuacji, bez względu na jej charakter. Naturalne przekonanie, że „mogę tylko zyskać”. Świadomość, że strata jest iluzją.

Nastawienie tylko na dobro, zdrowe korzyści, mądrość i Miłość.

6. Stałe łącze z inspiracją

Poczucie, że kreatywne pomysły i rozwiązania pochodzące ze Źródła Życia są w każdej chwili od razu dostępne. Poczucie bogactwa inspiracji, a nawet ich nadmiar, który przypomina, że nie wszystkie pomysły nadają się do realizacji w danej chwili.

7. Ustawianie rzeczywistości

Świadomość, że nawyk dążenia do osiągnięcia celu jest sabotującą imitacją naturalnego warkocza zamiaru z Czystego Światła. Przekonanie, że ustawianie rzeczywistości jest naturalne, oczywiste, łatwe, szybkie i bezwysiłkowe. Dobry nawyk ustawiania rzeczywistości przed podjęciem działań, czyli ustawienie siebie i celu w zdrowej energii  zdrowym wzorcu, przepływie. Chodzi o świadomość, że wszystkie warianty rzeczywistości już istnieją w polu Kreacji. Kreujemy je czyli manifestujemy w rzeczywistości poprzez wybór  do spełnionego wariantu dostrajamy się poprzez BYCIE w stanie zaspokojenia, wdzięczności i błogosławieństwa, zamiast dążenia i główkowania jak zrealizować cel. 

8. Przepływ i lekkość

Poczucie wsparcia Wszechświata i lekkiego płynięcia z synchronią zdarzeń, które zawsze składają się dla Najwyższego Dobra. Świadomość, że każdy zamiar można zrealizować praktycznie bezwysiłkowo poprzez poddanie się synchronii i swobodny przepływ energii w sobie z intencją współpracy dla Najwyższego Dobra. Poczucie przepływu i lekkości przejawia się także jako swoboda dyspozycji energią i zasobami. Świadomość, że energia z natury płynie, pozwala na luźniejsze podejście i wolne od kurczowego przytrzymywania kogokolwiek lub czegokolwiek w życiu. 

 

Podsumowując, wykorzystanie wiedzy o etapach wzrostu świadomości w procesie rozwoju daje solidny fundament do zdrowego ukierunkowania i ustawienia swoich procesów. Taka weryfikacja pozwala wyeliminować wszelkie zdezaktualizowane, cudze, fałszywe i kulawe koncepcje, podejścia oraz zamiary i cele, na których nie będziemy w stanie wznieść w autentyczny sposób świadomości na poziom rozwiązania i utrzymać się swobodnie w zdrowej częstotliwości istnienia.

Warto pamiętać, że całkowicie naturalne jest poczucie zróżnicowania poziomu świadomości – odczucie rozdźwięku wywołane przez poczucie sprzeczności lub niespójności własnej postawy w różnych tematach i sferach życia. Zawsze coś mamy już zintegrowane, a coś jeszcze pojawiać się będzie do zintegrowania. W jednych tematach możemy cieszyć się pełnią dojrzałości, jednocześnie będąc niedojrzałym w innych. Ważne, aby objąć tę różnorodność z akceptacją i pozwolić sobie na doświadczenie pełni w każdej sferze życia, bez względu na poczucie wyzwań, jakie widzimy przed sobą do poczucia stany jeszcze głębszej koherencji, jedni i synergii mocy.      

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest