Regulamin

Crystal Arya Ltd

Suite 18 Equity Chambers
249 High Street North
Poole, BH15 1DX
NIP: 13652840

e-mail: info@crystalarya.com
www.crystalarya.com

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY CRYSTAL ARYA LTD ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO CRYSTALARYA.COM

W imieniu własnym i Crystal Arya deklaruję, że firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania. Mamy świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzimy działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy, jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

UWAGA: Ostatnie zmiany w regulaminie (dostosowujące do przepisów „RODO”) dostępne są w paragrafie 8 oraz 3 pkt. 3

§1. Postanowienia ogólne

 1. Towary i usługi niniejszego sklepu internetowego pod adresem www.crystalarya.com zwanego dalej Sklepem są oferowane przez firmę Crystal Arya Ltd, Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North Poole, BH15 1DX, NIP: 13652840, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Z usług i przedmiotów w sklepie Crystal Arya skorzystać może bez ograniczeń czasowych, tj. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu każda osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz dokonywania zakupów na podstawie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem zwanymi dalej Stronami poprzez Sklep, zwanych dalej Realizacją Zamówienia.
 4. Warunkiem skorzystania z usług Sprzedającego/Mentora przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków w trakcie Realizacji Zamówienia.
 5. Wszelka ingerencja mająca wpływ na funkcjonowanie niniejszego Sklepu lub jego elementów bez zgody Sprzedawcy jest całkowicie zabronione i ma charakter bezprawny.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.

 

§2. Obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedawania produktów i świadczenia usług względem Klienta na warunkach określonych w niniejszym regulaminie o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 2. Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać produkty i usługi zgodne z informacjami znajdującymi się w Sklepie, a w szczególności zgodne z opisami i cenami w stanie niepogorszonym.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności oferty, na wypadek gdyby okazało się, że po zakupie przez klienta produktu w Sklepie, oferta okazała się niedostępna lub nieaktualna.
 4. Sprzedający zobowiązuje się wysłać do klienta drogą elektroniczną informację ostatecznie potwierdzające dokonania zakupu i wszystkich istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający zobowiązuje się na życzenie Klienta wystawić fakturę VAT dotyczącą sprzedanych towarów i/lub usług.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dotrzymania tajemnicy zawodowej dotyczącej treści przekazywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

§3. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu tylko w celu nabycia znajdujących się w Sklepie produktów i usług w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszego regulaminu. Jednocześnie zabrania się klientowi wszelkiego kopiowania i wykorzystywania materiałów znajdujących się w Sklepie oraz dostarczania treści powszechnie zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 2.  Klient zobowiązany jest do dotrzymania warunków Umowy, a w szczególności dokonania płatności związanych z zakupem produktów i pobieraniem usług.
 3. Klient zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących danych osobowych, które otrzymał od Administratora w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient może wykorzystać otrzymane od Administratora informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką produktów i usług zakupionych za pośrednictwem Administratora.

 

§4. Płatności i dostawa

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i są podane w złotych polskich.Ceny podane w Sklepie nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, tj. kosztów dostawy, prowizji dla pośredników przy płatnościach on line. Łączna cena ponoszona na rzecz Sprzedającego zawiera koszt produktu i dodatkowo koszt dostawy.
 2. Płatność za usługi świadczone przez Sprzedającego może być dokonana drogą elektroniczną w przypadku, gdy Sprzedający świadczy usługi Klientowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź poprzez osobiste uiszczenie wszelkich opłat związanych z usługą, w przypadku gdy Sprzedawca świadczy usługi Klientowi bezpośrednio.
 3. W przypadku sesji indywidualnych, potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wpłata za sesję. Brak wpłaty na 24h przed terminem sesji ustalonym z Klientem skutkuje anulowaniem terminu. W tym przypadku Klient może zwrócić się z prośbą o wyznaczenie nowego terminu sesji po uiszczeniu opłaty.
 4. Płatność za produkty może być dokonana:
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata)
  • Przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
  • Za pośrednictwem serwisu Tpay i PayPal
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta w sklepie Crystal Arya, zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Przy płatnościach kartą, czas realizacji wskazany jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Zwroty należności za produkty opłacone przez płatności on line w związku odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży pomniejszane są o kwotę bezzwrotnej prowizji pobieranej przez pośredników płatności on line.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.com i Pay Pal.
 7. Karty płatnicze:
  • Visa
  •  Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  •  Maestro
 8. Dostawa produktów jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub pozostałych firm kurierskich, bądź poprzez odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Sprzedającego i Klienta terminu.
 9. Dostawa jest realizowana zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami według cennika dostawców. 
 10. Dostawa poza obszar Unii Europejskiej wymaga ustalenia przez Strony terminu wysyłki i jej kosztu.
 11. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego w przypadku przedpłaty.

 

§5. Odbiór przesyłki

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki i w przypadku płatności przy odbiorze do uiszczenia niezbędnych płatności bezpośrednio u dostawcy. W przeciwnym przypadku Sprzedający ma prawo wezwać Klienta do zapłaty niniejszej kwoty a także naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego z powodu niewywiązania się Klienta z umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć wysyłane do Klienta produkty przed ewentualnymi uszkodzeniami związanymi z transportem i jednocześnie nie ponosi winy za uszkodzenia z powodu niewłaściwego transportu przesyłki.
 3. Klient ma prawo otworzyć przesyłkę przy dostawcy i w przypadku ewentualnych uszkodzeń zaleca się spisanie protokołu stwierdzającego uszkodzenia. W przeciwnym przypadku Klient przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń i w związku z tym, wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu.

 

§6. Odstąpienia od umowy kupna przedmiotów fizycznych

 1. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia odebrania przesyłki przez Klienta.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest poinformowanie o tym Sprzedającego na piśmie w formie jednorazowego oświadczenia zgodnego z obowiązującymi normami.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi poniesione przez niego koszty związane z produktem, z wyłączeniem prowizji za płatności on line, nie później niż 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia od odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma obowiązku zwracać Klientowi poniesionych przez niego kosztów dostawy i prowizji związanych z przetwarzaniem płatności.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się na własny koszt produkt odesłać niezwłocznie listem poleconym lub kurierem, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w stanie niepogorszonym i nieużywanym. Za wszelkie pomniejszenie wartości produktu związane z odstąpieniem od umowy koszty ponosi Klient.
 5. We wszystkich innych przypadkach zastosowanie ma prawo do reklamacji produktu.
 6.  W przypadku wypowiedzenia umowy mentoringowej zawartej ustnie lub pisemnie z Klientem, każda ze stron ma prawo odstąpić o niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez drugą stronę jej postanowień. W tym celu strona odstępująca wzywa drugą stronę drogą pisemną do prawidłowej realizacji postanowień umowy, w ciągu 14 dni roboczych od chęci odstąpienia od niniejszej umowy.

 

§7. Reklamacja przedmiotów fizycznych

 1. Prawo do reklamacji przysługuje Klientowi w przypadku:
  • Produkt dostarczony mu przez Sprzedającego jest niezgody z opisem lub posiada wady niezwiązane z dostawą lub eksploatacją przez Klienta.
  • Produkt uległ uszkodzeniu mimo przestrzegania wszystkich zasad użytkowania zaleconych przez Sprzedawcę, w ciągu miesiąca od dnia wydania produktu Klientowi.
  • Uszkodzenia produktu są inne niż mechaniczne i nie powstały z winy Klienta
 2. Podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta jest przedstawienie czytelnego dowodu zakupu z datą zawarcia umowy sprzedaży. Dowód taki stanowić może również potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe Sprzedającego.W celu reklamacji Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu reklamowany produkt po wcześniejszym ustaleniu warunków.
 3.  W ramach reklamacji Klient może poprosić o naprawę, lub wymianę reklamowanego produktu na inny. Zwrot gotówki następuje tylko wtedy, gdy dostarczenie produktu Sprzedającemu znacznie przewyższa koszt jego naprawy, bądź jest niemożliwe z powodów technicznych.
 4.  Wymiana towaru polega na dostarczeniu przez Klienta poprzedniego produktu oraz wybrania nowego, który:
  • Ma taką samą wartość jak zwracany produkt w chwili zakupu
  • Jest droższy, a różnicę cen pokrywa Klient
  • Jest tańszy, ale Sprzedający nie jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen
 5. Prawo do zwrotu bądź wymiany na podstawie reklamacji przedawnia się po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia wad produktu, na podstawie których Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

 

§8. Refundacja produktów cyfrowych oraz prawa autorskie

 1. W związku z tym, że prowadzona jest sprzedaż produktów cyfrowych w postaci e-booków, nagrań audio i wideo, a także kursów online i programów hybrydowych, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi, wszelkie opłaty uiszczone za zakupione produkty cyfrowe nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku uzgodnienia płatności dla dowolnego zakupionego produktu cyfrowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwiększenia całkowitej opłaty za produkt w celu pokrycia opłat administracyjnych. Opłata ta może wynosić od 5 do 20% i jest stosowana do wszystkich płatności. Wybierając płatności, Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że uzgodnione środki są dostępne do przetworzenia w uzgodnionych terminach i obowiązkiem Klienta jest podjęcie decyzji, która, jeśli w ogóle, opcja płatności jest dla dla niego odpowiednia.
 3. Jeśli Klient zakupił kurs online lub program hybrydowy i nie dotrzyma uzgodnionych warunków płatności, utraci dostęp do wszystkich powiązanych materiałów programowych i zostanie wykluczony z jakiejkolwiek powiązanej grupy członkowskiej. Wszelkie opłaty uiszczone dotychczas za produkt nie zostaną zwrócone.
 4. Jeśli Klient zakupi program z elementem mentoringu 1:1, może zastrzec sobie prawo do 14-dniowego okresu karencji. Termin 14 dni liczy się od dnia podpisania umowy, zapłaty całości lub pierwszej raty. Jeśli w ciągu 14 dni odstąpienia od umowy odbędzie się sesja mentoringowa 1:1 i/lub Klientowi dostarczone zostaną materiały cyfrowe, a po jej zakończeniu Klient zdecyduje się wycofać z programu, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za sesję i materiały cyfrowe.
 5. Jeżeli z jakiegoś powodu Klient uzna, że nie może skorzystać z sesji mentoringowych 1:1, może zawiesić pozostałe sesje na 1 miesiąc. Jeśli Klient zdecyduje się anulować proces bez ukończenia sesji mentoringowych i po upływie 1-miesięcznego okresu zawieszenia, utraci te sesje i nadal będzie odpowiedzialny za wszelkie zaległe płatności.
 6. Poprzez wykonanie Umowy nie dochodzi do przeniesienia na Klienta jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do Mentoringu, narzędzi lub materiałów marki Crystal Arya.
 7. Wykorzystanie wizerunku i własności intelektualnej Mentora przez Zamawiającą w jakiejkolwiek postaci, wymaga uprzedniej zgody pisemnej Wykonawcy.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część indywidualnych umów mentoringowych z Klientem i uzupełnia przepisy w nich obowiązujące. 
 9. Sprzedający/ Mentor zastrzega sobie prawo do prowadzenia pracy z energią wedle własnego uznania, dokonywania zmian metodyki pracy lub sposobu dostarczania wiedzy i produktów oraz aktualizacji nieprzewidzianych w umowach mentoringowych. 
 

§9. Regulamin pracy z energią z poziomu Źródła Życia w postaci sesji kwantowych

1. Klient akceptuje, że Mentor zawsze ma na uwadze jego Najwyższe Dobro oraz, że otwarty umysł, Serce i czyste intencje na proces mogą zaowocować życiowymi zmianami u Klienta. W świadomej pracy z energią z poziomu Źródła Życia operujemy Uniwersalną Świadomością, która nie ma ograniczeń i pracujemy z Klientem nad przyjęciem takiej świadomości, jednak nie stanowi to gwarancji sukcesu Klienta. 

2. Rezultaty Klienta mogą różnić się od reklamowanych. Osiągnięcie takich rezultatów może zajmować więcej czasu i wymagać całkowitego ciągłego zaangażowania Klienta w procesy rozwoju zgodnie z zaleceniami Mentora.  

3. Klient akceptuje, że Crystal Arya Ltd nie rości sobie praw do żadnych efektów fizycznych, duchowych, mentalnych, emocjonalnych, zdrowotnych czy materialnych uzyskanych przez Klienta w drodze współpracy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę tychże w związku z udziałem we współpracy. 

4. Crystal Arya Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę Klienta: utratę środków do życia, wyczerpanie dobrej woli, utratę zdrowia czy jakichkolwiek innych strat bezpośrednich lub pośrednich.

5. Klient akceptuje, że na własną odpowiedzialność bierze udział w pracy z energią z poziomu Źródła Życia/sesjach kwantowych za pośrednictwem produktów i usług marki Crystal Arya. Sprzedający/ Mentor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, wybory i rezultaty Klienta w związku z korzystaniem z produktów i usług Crystal Arya. 

6. Sesje kwantowe prowadzone przez Crystal Arya NIE SĄ PRZEZNACZONE dla:

– Klientów z osobowością skłonną do nadmiernych oczekiwań własnych wobec rezultatu pracy z energią/sesji kwantowych (nadmierne oczekiwania mogą generować wprost proporcjonalny opór na działanie pracy z energią).

– Klientów oczekujących, że ktoś w krótkim czasie za nich uzdrowi i naprawi ich całe życie oraz wieloletnie zaniedbania w swoim rozwoju, a ich świadoma praca ze sobą nie jest konieczna. Najlepsze efekty mają Klienci, którzy nie roszczą oczekiwań i są świadomi tego, że nawet bez natychmiastowych widocznych czy oczekiwanych rezultatów praca z energią z poziomu Źródła Życia (sesja kwantowa) działa dla Najwyższego Dobra, stanowiąc istotny element osobistej drogi do życiowego spełnienia. Klient uwarunkowany nadmiernymi oczekiwaniami wobec pracy z energią może podświadomie sabotować najlepsze możliwe rezultaty i manifestację wariantu spełnionego oraz lekkość procesów, prędkość działania i najbardziej optymalny wariant. Odpowiedzialnością Klienta jest szczera otwartość i pozwolenie na pełen proces uzdrawiania oraz nie utrudnianie jego prowadzenia oraz działania.

– Klientów cierpiących na choroby lub zaburzenia psychicznie lub posiadających do nich skłonności.

– Klientów, którzy nie biorą świadomej odpowiedzialności za siebie i swoje życie (czyli obwiniają innych o to, co im się przydarza i jak się z tym czują).

– Klientów ze skłonnością do stanów histerycznych, ataków paniki lub strachu oraz hipochondrii.

– Klientów przyjmujących leki psychotropowe/ antydepresanty/ używki (chyba, że korzystali z sesji kwantowych i mają pewność, że to im służy dla Najwyższego Dobra). 

7. W przypadkach wymienionych w powyższych punktach proces kwantowy może być bardzo trudny lub nawet niemożliwy, a jego efekty mogą być dalekie od zamierzonych.

8. Zasady działania pracy z energią Czystym Światłem/ z poziomu Źródła Życia w postaci sesji kwantowych opisane zostały TUTAJ.

9. Sesja nie stanowi porady lekarskiej i nie ma na celu zastąpienia konwencjonalnych metod leczenia. Oznacza to, że Mentor/ Sprzedający nie jest lekarzem, pracownikiem służby zdrowia ani licencjonowanym doradcą. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz poważnych zaburzeń zdrowotnych czy psychicznych należy najpierw skonsultować się z lekarzem i licencjonowanym doradcą w kwestii stosowania alternatywnych metod uzdrawiania. 

10. Podczas współpracy lub korzystania z produktów Crystal Arya Klient akceptuje, że otrzymuje propozycję spojrzenia na swoją sytuację z innej perspektywy, która w żaden sposób nie jest dla Klienta wiążąca ani nie jest receptą bądź wyrocznią. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie decyzje, które podejmuje o swoim życiu.

11. Mimo licznych przypadków niezwykłego uzdrowienia i głębokiej transformacji, Mentor nie może obiecać ani zagwarantować natychmiastowych lub takich samych efektów pożądanych przez klienta. Takie gwarancje realnie nie istnieją, ponieważ efekt zależy od nastawienia Klienta. Mogą istnieć przyczyny/blokady zakorzenione głębiej i może być wymagana bardziej regularna, głęboka praca. Rezultaty pracy z energią mogą być widoczne dopiero po dłuższym czasie (nawet po wielu tygodniach, miesiącach i więcej).

12. Uzdrawianie często przychodzi w nieoczekiwany sposób i nie zawsze musi być zauważalne, lecz ten proces zawsze się dzieje w polu energetycznym człowieka. Kluczowe jest zaufanie, że proces uzdrawiania jest kierowany przez Uniwersalną Świadomość w harmonii ze świadomością Klienta, zapewniając dokładnie to, co jest autentycznie ważne i potrzebne. 

13. Podczas sesji mogą, ALE NIE MUSZĄ wystąpić różne odczucia na poziomie ciała fizycznego, takie jak zawroty głowy, ospałość, bóle głowy, mrowienie, dreszcze, uderzenia zimna i ciepła, kłucia/bóle, ziewanie, wymioty, biegunki i tym podobne. Są to objawy naturalne i przejściowe. Także po sesji mogą, ale nie muszą wystąpić inne efekty oczyszczania organizmu, jak również procesy oczyszczania emocjonalnego, duchowego i mentalnego. U niektórych ludzi mogą pojawiać się trudne stany emocjonalne i silne wahania nastrojów jako część etapu oczyszczania i procesu harmonizacji znacznych różnic pomiędzy częstotliwością dotychczasową w jakiej Klient funkcjonował (często przez długi czas) a docelową świadomością, w trakcie integracji której jest Klient – najwyższą częstotliwością zdrowych wzorców istnienia. Zazwyczaj jest to przejściowe i może potrwać kilka dni. W razie poważnych zaburzeń fizycznych lub psychicznych należy skontaktować się z lekarzem. 

14. Biorąc udział w procesie kwantowym Klient w pełni akceptuje Uniwersalne Prawa i ich działanie, a w szczególności to, że jego świadomość jest kwantowym aktywnym obserwatorem i uczestnikiem tworzącym KAŻDY ELEMENT swojej rzeczywistości, włącznie ze swoim stanem zdrowia. Wszytko, co dzieje się w życiu Klienta (także po sesjach kwantowych), jest odzwierciedleniem JEGO świadomego lub podświadomego wyboru. Tylko Klient ponosi odpowiedzialność za swoją rzeczywistość, nawet jeśli jego wyborami kierują głęboko wyparte i nieświadome uwarunkowania, np. na doświadczenie bólu, cierpienia, dramatu, trudności.

15. W przypadku akceptacji WSZYSTKICH powyższych punktów Klient może czuć się zaproszony do wybrania przez siebie sesji kwantowych. W razie wątpliwości co do wyboru, Klient może wysłać zapytanie o konsultację na e-mail: info@crystalarya.com.


§10. Polityka prywatności, ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Crystal Arya Ltd., Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North Poole, BH15 1DX, zwana dalej Administratorem, i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązuje się on do odpowiedniego zabezpieczenia ich przed osobami trzecimi.
 2. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Crystal Arya Ltd tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin).
 4. Administrator przykłada należytą wagę do ochrony prywatności Klientów i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
 6. Dane Klienta gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w § 8 punkt 7 to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, ponadto ewentualnie: adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców/ firm są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.
 7. Dane Klienta są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing.
 8. Zapisując się na listę mailingową, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności i może wypisać się w każdej chwili.
 9. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. Poczcie polskiej lub firmom kurierskim.
 10. W celu dokonania przez Klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online.
 11. Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Administratora, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. W celu realizacji zamówień, Administrator przetwarza dane osobowe kupującego Klienta. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.
 12. W celu umożliwienia Klientowi dokonania zwrotu towaru, Administrator udostępnia Klientowi swoje dane osobowe. Dane te zawierają tylko informacje konieczne i niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 13. Klient ma prawo dostępu do wglądu i weryfikacji udostępnionych przez niego danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego drogą elektroniczną informacji reklamowych i promocyjnych dotyczących Sklepu poprzez zapisanie się na newsletter.
 15.  Informację handlowe są wysyłane tylko i wyłącznie drogę elektroniczną i po zapisaniu się Klienta na newsletter. Jednocześnie Klient może w dogodnym dla siebie terminie zrezygnować z tej usługi bez jakichkolwiek konsekwencji.
 16. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Klient powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli dany Klient nie uregulował należności wobec Administratora, naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. W pozostałych przypadkach, Administrator usunie dane Klienta.
 17. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.
 18. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
 19. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Tajemnica zawodowa mentoringu: Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach naszej wspólnej pracy może ujawniać cele, plany na przyszłość, sprawy biznesowe, informacje o pracy, dane osobowe i inne tego typu informacje prywatne. Mentor w żadnym momencie, bezpośrednio ani pośrednio, dobrowolnie nie będzie wykorzystywać takich informacji dla własnej korzyści ani ujawniać tych informacji osobom trzecim. Nie będzie dobrowolnie ujawniać, że jesteś w relacji coachingowej bez Twojej zgody.
 21. Klient nie może bez pisemnej zgody Mentora ujawniać osobom trzecim szczegółów odbytych prywatnych sesji 1:1, szczególnie w sposób wybiórczy. Klient jest także zobowiązany do poinformowania Mentora o zamiarze nagrywania prywatnych sesji 1:1 oraz do udostępnienia Mentorowi nagrania odbytych wspólnie sesji, jeśli Mentor o to poprosi.
 22. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny. Każda inna witryna internetowa, do której prowadzą łącza lub z tej Witryny, będzie miała własną politykę prywatności, za którą Crystal Arya Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych stron internetowych proszę zapoznać się z tymi zasadami.

 

§11. Zmiany w regulaminie

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie mogą zostać poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje prawo usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Sprzedający/ Mentor zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu zwłaszcza w kontekście zasad pracy z energią w zgodzie z własnym uznaniem.

 

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2.  Zmiana warunków niniejszego Regulaminu może nastąpić zgodnie z art. 3841 Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi część Umowy oraz wszelkich umów mentoringowych zawieranych przez Klienta z Crystal Arya Ltd, a Klient ma do niego dostęp w dowolnym momencie w Sklepie.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą/Mentorem rozstrzygać zostaną polubownie będą one poddane pod właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy sąd powszechny.
 5.  Niniejszy Regulamin chroniony jest prawami autorskimi, do których wyłączne prawo ma Sprzedający. Zabrania się rozpowszechniania niniejszego Regulaminu w całości lub w jego części pod groźbą odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o prawie autorskim.