CYBERNETYCZNE ASPEKTY ŚWIADOMEGO ROZWOJU

Świadomy rozwój rozumiany jako praca ze sobą z poziomu Źródła Życia – w zgodzie z Zasadami Naturalnego Prawa oraz ukierunkowana na procesy harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia, charakteryzuje się specyficzną strukturą odczuwania, myślenia i działania. Można ją określić jako metodykę świadomej pracy z energią, ze sobą i świadomego modelowania rzeczywistości. Systemowa natura rzeczywistości zwraca naszą uwagę m.in. na element cybernetyki, której istotą jest sterowanie ze względu na określony cel i metodę (komunikacja i mechanizmy kontroli). Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, łączymy wszelkie ujęcia w głębszy kontekst o kluczowej wartości dla zdrowego rozwoju Życia, odnajdując w nich echo Mądrości Wszechświata, zamiast stawiając cokolwiek „naprzeciw”. Wprowadzając element koherencji wszystkich aspektów, nawiązujemy łączność z Uniwersalną Prawdą istniejącą przed wszelkimi naukami i filozofiami oraz zjawiskiem atomizacji wiedzy.

Świadome modelowanie rzeczywistości

Świadomy rozwój rozumiany jako praca ze sobą z poziomu Źródła Życia – w zgodzie z Zasadami Naturalnego Prawa oraz ukierunkowana na procesy harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia, charakteryzuje się specyficzną strukturą odczuwania, myślenia i działania. Można ją określić jako metodykę świadomej pracy z energią, ze sobą i świadomego modelowania rzeczywistości.

Ta struktura wynika z pojęcia i uwzględnienia systemowej natury wszelkiego istnienia, o czym mówi uniwersalna Zasada Systemowości: Życie jest zorganizowane, tworząc naturalne systemy składające się na Wielki Plan Istnienia. Cała matryca życia jest systemowa. Synchronia jest arcyinżynierią systemów działania. [1]

Pojęcie „system” w tzw. definicji projektującej oznacza zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji [2], obejmuje całą rzeczywistość, a z poziomu Uniwersalnej Świadomości wszelkie istniejące równolegle warianty rzeczywistości i organizację przestrzeni poza nimi.

Pojęcie systemu wymaga podejścia systemowego – zorientowanego na procesy oraz na całościowe, holistyczne i synergiczne spojrzenie, dzięki któremu możemy zsyntezować dostępną wiedzę i przekuć ją w Uniwersalną Mądrość.  Umożliwia to efektywną aktualizację i optymalizację procesów wpływających na jakość życia. To kardynalna zasada zarządzania jakością, która mówi o ciągłym doskonaleniu, co wpisuje się m.in. w Prawo Kreacji, Prawo Rozwoju i Zasadę Ciągłej Zmiany. W świadomym zarządzaniu jakością życia możemy wyodrębnić m.in. czynniki organizacyjne, ekonomiczne, techniczne, czynnik ludzki (emocjonalny). Wszystkie elementy razem generują pole rezonansowe o konkretnych parametrach, które jest hologramem rzeczywistości. Przyjęty przez Ciebie system wartości i system myślenia w każdej chwili współtworzy jakość tej rzeczywistości, umieszczając Cię w konkretnym przedziale częstotliwości istnienia. Jest to wyrazem Prawa Harmonii, Prawa Odzwierciedlenia i regulowane jest w naturalny sposób przez inne Uniwersalne Zasady Wszechświata. [3]

Systemowa natura rzeczywistości zwraca naszą uwagę m.in. na element cybernetyki, której istotą jest sterowanie ze względu na określony cel i metodę (komunikacja i mechanizmy kontroli).

Cybernetyka analizuje (odnajduje) analogie (homologie) między zasadami działania organizmów żywych, układów społecznych (społeczności) i maszyn (holizm), odkrywa ogólne prawa wspólne dla różnych nauk i umożliwia przenoszenie tych praw z jednej dziedziny na drugą; jest więc nauką interdyscyplinarną, znajdującą wiele zastosowań praktycznych. Uznaje się ją często za jeden z nurtów w tzw. badaniach systemowych. Cybernetyka wysunęła i przetestowała hipotezy, które nawiązały do wielowiekowego marzenia scalenia nauk humanistycznych oraz ich stopniowego złączenia z naukami ścisłymi i naukami przyrodniczymi. To połączenie było rozważane na wiele sposobów: Claude E. Shannon preferował ujęcie matematyczne, natomiast Norbert Wiener proponował stawianie nauki o maszynach i biologię naprzeciw fizyce.[4]

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, łączymy wszelkie ujęcia w głębszy kontekst o kluczowej wartości dla zdrowego rozwoju Życia, odnajdując w nich echo Mądrości Wszechświata, zamiast stawiając cokolwiek „naprzeciw”. Wprowadzając element koherencji wszystkich aspektów, nawiązujemy łączność z Uniwersalną Prawdą istniejącą przed wszelkimi naukami i filozofiami oraz zjawiskiem atomizacji wiedzy.

Kluczowym aspektem jest świadomość poziomów energetycznych, aby odróżnić subtelne różnice pomiędzy świadomością zakotwiczoną w astralnych iluzjach wiedzy i mocy a Czystą Świadomością – Uniwersalną.

Cel świadomego rozwoju i metoda działania

Z poziomu Uniwersalnej Świadomości celem rozwoju jest doświadczenie Życia, które nie jest w żaden sposób ograniczone (ani życie, ani doświadczenia). Jednocześnie, człowiek dąży do spełnienia, a żeby mógł go doświadczyć, potrzebuje wyrażać Zdrową Esencję Istoty Życia, Miłości i Dobrostanu. Metodą prowadzącą do takiego doświadczenia jest dostrajanie się do zdrowych wzorców istnienia, dzięki czemu człowiek może świadomie kreować warunki potrzebne do poczucia spełnienia w każdej sferze życia. Poprzez świadome uczestnictwo w procesach duchowego rozwoju i transformacji przekonań, zestrajamy się ze zdrową częstotliwością istnienia, która reprezentuje biegun Światła. Skutkiem ubocznym tej drogi rozwoju jest m.in.:

– odzyskanie łączności z darem jasnego widzenia, czucia, słyszenia i wiedzenia

– odbudowa odporności energetycznej na wszelkiego rodzaju manipulacje wiedzą i mocą oraz na ryzyko kreowania bieguna cienia, zwłaszcza trudnego do przetransformowania, gdy w końcu przejrzymy na oczy i uświadomimy sobie swoje błędne przekonania

– akceleracja procesu transmutacji DNA (rozwój kolejnych nici i matryc, co można porównać np. do różnicy między możliwościami komputera z 512mb RAM i komputera z 32gb RAM)  

Świadomość duchową (w postaci przewodnictwa Źródła Życia/ Mądrości Wszechświata/ Uniwersalnej Świadomości/ Czystego Światła) otrzymaliśmy jako kompas prowadzący przez przygodę życia. Po to, by w sprawny i lekki sposób modelować swoją rzeczywistość. Ponieważ duchowość służyć ma nam wszystkim w praktyczny sposób w codziennym życiu, zagadnienia dotyczące teorii systemów i podejścia procesowego w rozwoju duchowym zostały maksymalnie uproszczone i skoncentrowane na ukazaniu elementarnych podstaw zarządzania rozwojem i życiową energią.

Sterowanie w świadomym rozwoju

Głównym czynnikiem sterującym rzeczywistością jest jakość intencji.

W ujęciu Uniwersalnej Świadomości, można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje sterowania ze względu na intencję:

 • Czysta Intencja – ukierunkowana na działanie dla Najwyższego Dobra, w zgodzie z Naturalnymi Prawami, zdrowymi wzorcami istnienia, harmonię z Autentycznym Ja. Zapewnia działanie optymalne, czyli tzw. „stanięcie w zdrowym bez popadania w nadmiary i braki”, dzięki czemu możemy doświadczać spełnionego wariantu rzeczywistości
 • Kontrola i manipulacja – ukierunkowana na realizację własnego interesu z pominięciem Najwyższego Dobra. W tym kontekście zamiary odzwierciedlają nadmiary i braki w postawie życiowej (energii mentalnej i emocjonalnej), prowadząc do zaburzeń przepływu energii Życia, generując blokady i obciążenia karmiczne na wszystkich poziomach. Przez to doświadczamy bieguna cienia, czyli patologii rozumianej jako zniekształcony pryzmat Istoty Życia.

Jakość intencji jest związana bezpośrednio z poziomem świadomości i percepcji, które wzajemnie na siebie wpływają, jak w kazusie o jajku i kurze. Przyjmujemy, że świadomość i percepcja to narzędzia służące odbiorowi, przetwarzaniu i nadawaniu wszelkich informacji, kształtujące jakość wyborów, a przez to jakość życia.

Świadomość i percepcja mogą być zdrowe lub zniekształcone. Gdy są zdrowe, jesteśmy świadomymi kreatorami i sterującymi rzeczywistością (w zasadzie współsterującymi z Mądrością Wszechświata). Gdy są zniekształcone, jesteśmy sterowani przez cudzą kreację i rzeczywistość (programy obciążające, podatność na indoktrynację, kontrolę i manipulację umysłów). W języku cybernetyki, jesteśmy albo systemem sterującym albo systemem sterowanym.

Jednocześnie, Stworzenie (i człowiek jako jego część) jest systemem autonomicznym, czyli samosterującym, a złożoność Stworzenia polegająca na tym, że wszystko co jest stanowi wyraz różnorodnych aspektów Stworzenia, wzajemnie na siebie wpływa, zatem system sterujący i sterowany jest Jednią złożoną ze współpracujących (lub polaryzujących) biegunowości.

Świadomość rozwijająca się i dążąca do zestrojenia z częstotliwością percepcji wielopoziomowej jest stanem pośrednim, w którym doświadczamy obu pozycji (momenty przepływu, świadomej kreacji i nieświadomej postawy prowadzącej do bycia sterowanym), co ma inspirować do harmonizacji ze zdrowymi wzorcami, aby w jakimkolwiek aspekcie życia przestać być sterowanym przez negatywne uwarunkowania i wzorce, a wprawiać się w świadomym modelowaniu swojej rzeczywistości dla Najwyższego Dobra za pomocą integracji zdrowych wzorców istnienia. Innymi słowy, chodzi o to, by jak najczęściej rozpoznawać rzeczywistość i ją ustawiać, zamiast być ustawianym przez nieświadome uwarunkowania i hamujące wpływy.

Przykłady obwodów sterowniczych w świadomym rozwoju

Patrząc na rozwój duchowy i osobisty oraz doświadczenia człowieka z poziomu podejścia systemowego, procesowego i cybernetycznego, można dostrzec najczęściej pojawiający się główny obwód sterowniczy, składający się z następujących elementów:

A – system sterujący – synchroniczność ludzi i zdarzeń

B – system sterowany – człowiek i jego rzeczywistość

C i D – tor sterowniczy – jest to system, za pośrednictwem którego pewien system oddziałuje na inny system (np. nadmiary i braki oddziałują na rzeczywistość człowieka i synchronię a mechanizmy kompensacji oddziałują na nie równolegle, niwelując potencjalne dysharmonie energetyczne)

E – metasystem – Mądrość Wszechświata przejawiająca się poprzez synchronię, Naturalne Prawa, rytmy i cykle

Chociaż można wyodrębnić wiele obwodów sterowniczych w kontekście procesów rozwoju, najbardziej uniwersalny wydaje się schemat przedstawiony poniżej. Najczęściej pojawiający się wątek w rozwoju duchowym i osobistym dotyczy Woli i Zamiaru. 

Schemat poniżej jest pomocny w zobrazowaniu roli i działania Wszechświata w osobistej przygodzie życia każdego człowieka oraz w relacjach ludzi z synchronią i ze sobą nawzajem. Istotą tej konfiguracji jest ukazanie zdrowej funkcji Wszechświata oraz człowieka będącego równorzędną częścią systemu życia oraz mechanizmu patologii polegającej na sprzężeniu, które powstaje, gdy człowiek stawia siebie w centrum i forsuje swoją osobistą wolę, ignorując równowartość i równoważność innych aspektów Stworzenia. 

Rys.1 Główny obwód sterowniczy w świadomym rozwoju

Opracowanie własne

Na schemacie powyżej przedstawiono obwód sterowniczy jako nadsystem B-C-A-D sprzężony z metasystemem E.

Oddziaływanie Mądrości Wszechświata na synchronię odbywa się za pośrednictwem Zasad Naturalnego Prawa. Naturalne Prawa są regulatorem organizującym działanie synchronii w rzeczywistości człowieka. Synchronia jest regulatorem organizującym działanie rzeczywistości człowieka.

Gdy człowiek chce wpływać na Mądrość Wszechświata, np. podporządkować sobie bieg zdarzeń wedle swojej wizji (zamiast poddać ją szerszej wizji Mądrości Wszechświata działającej dla Najwyższego Dobra), wówczas tworzy nadmiary i braki, które włączają naturalny mechanizm kompensacji energii, ponieważ energia zawsze dąży do równowagi. Procesy optymalizacji skutków sprzężeń wywołanych działaniem nadmiarowo-brakowym ludzi (według metodyki pracy z energią w zdrowym wzorcu rozwoju i transformacji) polegają w tym przypadku na świadomej pracy człowieka ze sobą w celu wycofania się z energii nadmiarów i braków oraz zastąpienia postawy nadmiarowo-brakowej (pasywno-agresywnej) podejściem zdrowym i zrównoważonym (poprzez uznanie czynników nadmiarowo-brakowych i ich skutków, zwolnienie się z programów blokujących prowadzących do nadmiarów i braków, kasację obciążeń, przyjęcie zdrowych wzorców, czyli przeprogramowanie umysłu oraz przestawienie się na zdrowy zamiar – czystą intencję działania).

Tak człowiek w pozytywny sposób wpływa na cały obwód, ponieważ staje w zdrowym – w swojej autentycznej mocy, przyjmuje swoje lekcje Światła i Miłości, dzięki czemu wie, jak w danej sytuacji działać w optymalny sposób (poszerza percepcję Naturalnych Praw i zdrowych wzorców, z którymi spotkał się w tym procesie i zachowuje uważność na zdrowy zamiar pozwalający ustawiać rzeczywistość we współpracy z synchronią). Naturalne Prawo Kompensacji Energii może się wtedy wyciszyć, ponieważ człowiek wziął odpowiedzialność za swoje uwarunkowania i zadziałał na rzecz przywrócenia równowagi energetycznej w continuum przepływu procesu życia.

Jeśli człowiek unika odpowiedzialności za siebie, obwód sterowniczy świadomego rozwoju zapewnia zdrową strukturę wzrostu, zasady współistnienia oraz współdziałania wszystkich czynników, stosując mechanizm kompensacji energii.

Proces sterowniczy

Jest to proces, na który składają się zjawiska występujące w obwodzie sterowniczym. [5]

Identyfikacja procesu sterowniczego dotyczącego rozwoju i głębokiej, jasnowidzącej analizy energetycznej sytuacji człowieka wyodrębnia te parametry procesu, które w danej chwili są najbardziej istotne (w kontekście rozwiązania dla Najwyższego Dobra), umożliwiając człowiekowi świadome wejście do swojego procesu w dowolnym momencie jego trwania. Struktura identyfikacji procesu służy doraźnemu krystalicznemu wglądowi, dzięki któremu człowiek jest w stanie mądrze i dojrzale pokierować swoją sytuacją z jakiegokolwiek punktu wejścia.

Kolejnym przykładem ilustrującym systemową naturę świadomego rozwoju w postaci cybernetycznego obwodu sterowniczego jest relacja pomiędzy mindsetem człowieka a modelem jego rzeczywistości.

Rys. 2 Relacja pomiędzy mindset’em a rzeczywistością człowieka

Opracowanie własne

A – System sterujący – mindset człowieka

B – System sterowany – rzeczywistość danego człowieka

C i D – tor sterowniczy – relacje pomiędzy uwarunkowaniami człowieka (Kontrast)

E – Metasystem – synchronia

Człowiek postawiony w centrum jako układ sterowniczy swojej rzeczywistości, kreuje ją świadomie (lub nie) za pośrednictwem przyjętego podświadomie oprogramowania mentalnego i emocjonalnego (mindset). 

Rzeczywistość jako holograficzne odzwierciedlenie wszelkich uwarunkowań świadomości indywidualnych i świadomości kolektywnej (w tym nieświadomości) realizuje się jako masa sprzężeń, których dalsze wariantowanie w konkretny rozwój sytuacji może być dwojaki. Zależy bowiem od poziomu świadomości każdego uczestnika obwodu sterowniczego i rodzaju energii (intencji) determinującej dalsze wybory reakcji na to co jest. 

Reakcja może być zdrowa lub patologiczna i związana jest z pojęciem funkcji Kontrastu (dualnej, biegunowej natury wszechrzeczy). Jeśli Kontrast postrzegany jest jako inspiracja do odkrycia i wyboru zdrowego wzorca istnienia, wówczas sprzężone energie rozładowują się i przenoszą człowieka do wariantu o zdrowej częstotliwości. Jeśli Kontrast wykorzystany zostanie przez człowieka tylko do pogłębiania negatywnych uwarunkowań, blokady przepływu energii Dobrostanu piętrzą się do stanu apogeum, generując absurdy i paradoksy, aż zostają automatycznie rozładowane przez regulatory działania całego systemu życia (działanie synchronii). Wariant ten ludzie odbierają dwojako: jako dramat, „koniec świata”, załamanie, cios od losu i ciężar odpowiedzialności utwierdzający ich w przekonaniu, że życie jest ciężkie i nie ma im nic dobrego do zaoferowania lub trudne doświadczenie staje się katalizatorem przebudzenia w kierunku autentycznego rozwoju i wykorzystania sytuacji do radykalnej transformacji. Uwięzienie w dramacie jest stanem stagnacji albo uwstecznienia a rozwojem jest wyciąganie mądrych wniosków i inspiracji do zmian.

Systemy autonomiczne

Cybernetyka wyróżnia pojęcie systemu autonomicznego, czyli układu samodzielnego, który ma zdolność sterowania oraz przeciwdziałania utracie tej zdolności. [6] Przykłady obwodów dotyczących działania energii w materii w świadomym rozwoju, które zilustrowane zostały na rys 1. oraz rys. 2 pokazują, że Mądrość Wszechświata regulująca procesy życia i wzrostu człowieka poprzez synchronię (oraz mechanizmy kompensacji uruchamiające się m.in. w drodze działania człowieka w swoim interesie), są jednocześnie systemami autonomicznymi.

System autonomiczny zawiera jako podsystemy odpowiednie organy, a przede wszystkim:

— efektory, czyli organy do oddziaływania na otoczenie.

Do efektorów powinny dopływać informacje określające, które z możliwych oddziaływań mają nastąpić, do tego zaś potrzebny jest tor informacyjny zawierający:

— receptory, czyli organy do pobierania informacji z otoczenia, oraz

— korelator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania informacji.

Do efektorów powinna również dopływać energia umożliwiająca wykonywanie pracy niezbędnej w oddziaływaniach, do tego zaś potrzebny jest tor energetyczny zawierający:

— alimentatory, czyli organy do pobierania energii z otoczenia, oraz

— akumulator, czyli organ do przetwarzania i przechowywania energii.

I wreszcie system autonomiczny musi zawierać:

— homeostat, czyli organ do przeciwdziałania przepływom informacji i energii zmniejszających możność oddziaływania systemu na otoczenie. [7]

Rys. 3 System autonomiczny – ogólny zarys

system autonomiczny

Opracowanie własne na podstawie: M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, 1976

Człowiek w cybernetyce jako system autonomiczny

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości człowiek jako część Stworzenia nosi w sobie pierwiastek Mądrości Wszechświata (Istota Światła). Stworzenie oddziałując na rozwój człowieka, oddziałuje na siebie. Regulacja swoich elementów składowych poprzez Stworzenie jest najdoskonalszym przykładem żywego, samoistnego, samowystarczalnego i samosterującego systemu działania.

Z poziomu cybernetyki za uznaniem człowieka za system autonomiczny przemawiają wszelkie postacie definicji takiego systemu, a mianowicie:

— człowiek ma zdolność sterowania się i zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania,

— człowiek jest zdolny do utrzymywania się w równowadze funkcjonalnej pomimo zmian zachodzących w otoczeniu,

— człowiek dąży do utrzymywania swojej egzystencji,

— człowiek funkcjonuje we własnym interesie. [8]

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, zależy od przyjętych wzorców i uwarunkowań to, czy i na ile człowiek ma zdolność sterowania się i przeciwdziałania utracie tej zdolności, na ile jest zdolny do utrzymywania zdrowej równowagi funkcjonalnej, czy dąży do utrzymania swojej egzystencji (albo do autodestrukcji) oraz na ile dąży do działania w swoim interesie (pragnienia małego ego), a na ile funkcjonuje dla Najwyższego Dobra (Świadomość Uniwersalna).

Pojęcie informacji w identyfikacji procesu rozwoju

Słowem kluczem w teorii systemów, jak również w identyfikacji procesu rozwoju jest INFORMACJA. Jako że sposobów interpretacji treści komunikatów jest tyle, co ludzi, każdy po swojemu i zgodnie ze swoim poziomem świadomości odbiera i dekoduje informacje. Mamy zatem do czynienia z jakością informacji widoczną w Źródle Życia, jakością transmisji komunikatu przez nadawcę oraz jakością odbioru informacji przez odbiorcę. Jednocześnie natężenie informacji w przestrzeni wielopoziomowej ukazuje złożoność procesów komunikacji. Ten sam komunikat może mieć różne warstwy i oblicza, w zależności od tego, z jakiego poziomu na niego spojrzymy.

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, rodzaje informacji również można podzielić na kilka poziomów.

Rys.3 Przykłady relacji pomiędzy poziomem komunikacji i informacji a poziomami energetycznymi

poziomy informacji

Opracowanie własne, w: K.S. Barczyńska, Sztuka Zdrowego Myślenia, s. 42

Wszystkie rodzaje informacji można uogólnić do meritum funkcji informacji w rozwoju człowieka:

 • Uniwersalna Prawda – informacje, które prowadzą do Zdrowej Istoty Życia
 • Szum informacyjny – dezinformacja, która odciąga od Zdrowej Istoty Życia

Warto pamiętać, że człowiek nastawiony całym sobą na rozwój i harmonię, z jednego i drugiego czerpał będzie inspirację prowadzącą go do harmonizacji z uniwersalnymi jakościami i zdrowymi wzorcami. Zatem większe znaczenie ma nasze podejście do informacji i to, do czego zamierzamy je dalej wykorzystać, niż sama w sobie treść informacji. Niech każda informacja stanowi inspirację, by poszukiwać Uniwersalnej Prawdy, a wtedy każdy szum informacyjny posłuży nam do odnalezienia zdrowego wzorca istnienia i drogi do Zdrowej Istoty Życia.

 

Pułapki aspektów cybernetycznych w rozwoju duchowym i osobistym

Warto pamiętać, że zastosowanie w rozwoju podejścia systemowego zorientowanego na procesy jest naprawdę świadome wtedy, gdy zachowujemy uważność na zdrowe i zrównoważone wzorce pojęć związanych nie tylko z organizacją procesów rozwoju, lecz także z istotą zjawisk, których doświadczamy w tych procesach po to, by odkryć lub przypomnieć sobie ich Esencję – Zdrową Żywą Istotę.

 • Cel i celowość

W kontekście świadomego rozwoju te dwa pojęcia (jako paradygmaty cybernetyki) należy rozważyć pod kątem dwóch głównych rodzajów celów, które można wyodrębnić z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości:

– aspiracje małego ego – biorą się z potrzeb wykreowanych z poziomu negatywnych emocji tj. braku, głodu Miłości, akceptacji, uwagi i uznania, niedosytu, strachu, lęku, obaw, zranienia i mściwości, niskiego poczucia własnej wartości, ambicji, pychy, dumy, pożądania, przymusu, poczucia obowiązku, poczucia winy, itp.

Zazwyczaj droga do realizacji celów postawionych z tego poziomu jest przekombinowana, naznaczona wyrzeczeniami, poświęceniem, walką, siłowaniem się, lawiranctwem, itp. Nawet, jeśli cel zostanie osiągnięty, nie daje on poczucia prawdziwego spełnienia, a jedynie satysfakcję lub ulotne złudzenie szczęścia lub triumfu. Takie cele i metody ich realizacji nie dają trwałego poczucia autentycznego spokoju, lecz generują przywiązanie oraz lęk przed komplikacjami i stratą osiągniętego status quo. Przez to wzrasta podatność na szantaż emocjonalny i projekcje obaw, co do jego zachowania.

– aspiracje Istoty Światła – kreowane są z poziomu świadomości siebie jako Pełnowartościowej Istoty Mocy, zdrowego poczucia własnej wartości i świadomości istnienia najwyższego wariantu przeznaczenia – Planu Istnienia. Droga do ich realizacji bywa dłuższa, nie ma dróg na skróty. Wymaga krystalicznej uczciwości i powierzenia swoich marzeń szerszej wizji Mądrości Wszechświata. Sam cel nie jest osiągany w trudny sposób, lecz trudne mogą wydawać się procesy transformacji towarzyszące tej ścieżce, które związane są z wyzwalaniem się z nieświadomych blokad, które odcinały od realizacji najwyższego wariantu spełnienia. Często odnosimy wrażenie, że trzeba w ofierze złożyć swoje małe ego, aby stać się wolną, najwyższą wersją siebie gotową na Pełnię Obfitości.

 • Metoda działania

Z cybernetycznego punktu widzenia, „informacja jest prawdziwa i użyteczna, ponieważ prowadzi do skutecznego działania”.

Z etycznego punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości i zdrowego wzorca pracy z energią, skuteczne działanie to nie tylko takie, które prowadzi do osiągnięcia celu, lecz jednocześnie spełnia ono warunek kardynalnej Zasady Naturalnego Prawa: jest działaniem dla Najwyższego Dobra, co wyłącza błąd logiczny w postaci sabotującego programu mentalnego „cel uświęca środki”. Autentyczna realizacja celu tak, aby w polu energii działanie widoczne było jako zdrowe i zrównoważone, nie może odbywać się w procesie kompensacji nadmiarowo brakowej. Jeśli coś dzieje się kosztem uniwersalnego dobra dawcy lub obdarowywanego, jest to działanie obciążone trucizną energetyczną. Nie może zatem prowadzić do wykreowania zdrowej, życiodajnej energii i bioarchitektury tworzącej zdrową częstotliwość istnienia. Sama logika pozbawiona uniwersalnych wartości zakorzenionych w Sercu staje się bezduszna. Może prowadzić do iluzji dobra, altruizmu, innowacji czy spełnienia. W ten sposób, materialistyczna filozofia oparta na podejściu przedmiotowym do wartości Życia stworzyła hologram rozwoju i sukcesu pozbawiony autentycznej Esencji.

Aktualne prądy rozwojowe docierające na Ziemię ze Źródła Życia indukują w skali galaktycznej (a na poziomie Gai globalne i osobiste procesy), mające na celu powrót pojęcia Esencji rozumianej jako Pra Pokarm istnienia. Koncentracja wiązek energetycznych stymulujących wzrost żywych istot właśnie na tym wzorcu istnienia jest kolejnym etapem integracji zdrowego wzorca Mocy Kreacji, który jest motywem przewodnim rozwoju na kolejną dekadę (lub dłużej, w zależności od dynamiki adaptacji świadomości ludzi).

 • Potencjał oddziaływania

Ten aspekt jest ściśle powiązany z celowością, metodą działania i efektem. Z cybernetycznego punktu widzenia, aby „system sterujący oddziaływał skutecznie na system sterowany, musi mieć potencjał wyższy od tego, na co chce oddziaływać” [9]. Teoretycznie jest to logiczne, natomiast z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, łatwo takie stwierdzenie nadinterpretować, wykorzystać w praktyce w sposób nadużywający czy naruszający Zasady Prawa Naturalnego.

Aby zdrowo zdefiniować „potencjał wyższy”, należy odnieść się do poziomu świadomości.

W zdrowym wzorcu istnienia potencjał oddziaływania określa nie siła a moc, które w języku energii nie są synonimami. Przykładowo, w danej sytuacji jednostka przyjmująca postawę bierną i łagodną może zostać uznana przez analityczny umysł za słabą w stosunku do drugiej strony w sytuacji, która wydaje się twarda, silna i agresywna. Jednak w polu energetycznym może okazać się, że jeśli bierność i łagodność jest działaniem dla Najwyższego Dobra w tej konkretnej sytuacji, to jednostka taka ma potencjał wyższy niż ta, która stoi w energii siły. W rezultacie, to bierność i łagodność ma większy potencjał wygenerowania rozwiązania dla Najwyższego Dobra, podczas gdy jednostka stojąca w sile generuje blokady przepływu energii.

Kolejny aspekt rozwoju to poczucie własnej wartości i autorytetu (rozumianego przede wszystkim jako wewnętrzny system wartości i ważności) kształtujące moc sprawczą, lecz także poziom świadomości dotyczącej zasad i konsekwencji jakości wzajemnego oddziaływania wszystkiego co jest. Wiąże się to ze zdrowym poczuciem autentycznej wartości tego, czym naprawdę są jakości uniwersalne i funkcje Wszechświata w regulacji równowagi energetycznej.

Warto zatem zamienić przedmiotowe i sabotujące podejście porównawcze typu „wysokie/niskie poczucie wartości” czy „silniejszy/ słabszy potencjał” na intencję rozpoznania, jaka wartość jest ZDROWA.

Jaka postawa jest Akurat i dla Najwyższego Dobra?

Jaki system wartości i ważności jest zdrowy i zrównoważony, aby mógł działać w harmonii z Uniwersalnymi Prawami?

Jakie działanie jest z poziomu autentycznej mocy, a kiedy zaczyna się biegun cienia i nadużycia (presja, siłowanie, wymuszanie, przemoc, walka, udowadnianie, itd.), które na pewno ulegną mechanizmom kompensacji energii?

Wartościowanie typu „wysokie/niskie” to jedna z głównych pułapek analitycznego umysłu. Iluzja wiedzy i mocy, która w prostej linii prowadzi do wywyższania i poniżania, co w efekcie generuje wybiórczy wgląd, zaślepienie, pychę, dumę, arogancję, ignorancję i zgubę.

Mechanizmy kardynalnej różnicy pomiędzy działaniem z poziomu siły a działaniem z poziomu autentycznej mocy można również przedstawić na schemacie obwodu sterowniczego.

Rys.4 Obwód sterowniczy: siła a moc

Opracowanie własne

A – system sterujący – Działanie z poziomu mocy (percepcja wielopoziomowa)

B – system sterowany – Działanie z poziomu siły (percepcja trójwymiarowa)

C i D. – tor sterowniczy – jest to system, za pośrednictwem którego pewien system oddziałuje na inny system (np. nadmiary i braki oddziałują na rzeczywistość człowieka i synchronię a mechanizmy kompensacji oddziałują na nie równolegle, niwelując potencjalne dysharmonie energetyczne)

E – metasystem – Mądrość Wszechświata przejawiająca się poprzez synchronię, Naturalne Prawa, rytmy i cykle

Kluczowym elementem w tym zagadnieniu jest ODPORNOŚĆ ENERGETYCZNA. Jeśli człowiek jest zakotwiczony świadomością w zdrowym wzorcu istnienia, automatycznie uodparnia się na wszelkie negatywne i podprogowe mechanizmy manipulacji. Jednocześnie sam traci potrzebę forsowania swojej racji, walki o nią i jej obronę, ponieważ wie, że działając dla Najwyższego Dobra, bez wysiłku generuje zdrowe rozwiązania pozostające w optymalnym rozkładzie energetycznym ze wszystkimi elementami układu sytuacyjnego, w którym uczestniczy, i na który mógłby mieć wpływ. To jest źródłem autentycznej mocy, której żaden wymuszony potencjał oddziaływania nie jest w stanie naruszyć ani poddać sile perswazji. Wszystkie walki zostają wygrane i wszyscy przeciwnicy zostają pokonani, gdy przestajemy wchodzić w rolę strony walki i postrzegać cokolwiek jako przeciwnika.

Jeśli człowiek działa z poziomu percepcji wielopoziomowej, w naturalny sposób współpracuje z Mądrością Wszechświata, wytwarzając w ten sposób synergiczną moc oddziaływania na rzeczywistość. Mechanika naturalnej kompensacji energii zrobi swoje, niwelując nadmiarowo-brakowe energie naciskające ze strony świadomości trójwymiarowej. Praktycznie bez wysiłku a nawet udziału tego, kto działa z poziomu autentycznej mocy. 

Strona z programem walki i rywalizacji zawsze będzie w pozycji systemu sterowanego w stosunku do strony stojącej w zdrowym podejściu. Wynika to z natury Naturalnych Praw Wszechświata i działania energii w materii. Dlatego zdolność stawania w zdrowym jest uniwersalnym rozwiązaniem. Można powiedzieć, że ultracybernetycznym.

 • Efekt i efektywność

W ujęciu cybernetycznym, jeśli cel został osiągnięty przez „skuteczne działanie”, logiczny umysł dostrzega efekty i analizuje poziom efektywności działania, czyli stosunek wkładu zasobów potrzebnych na realizację do końcowego wyniku.

W kontekście świadomego rozwoju, Uniwersalna Świadomość wyróżnia efekty:

– realne – będące głębszą istotą danego procesu rozwoju, często również celem danego doświadczenia

– efekty założone przez umysł na początku – subiektywne wyobrażenia i oczekiwania człowieka co do tego, jaką korzyść ma przynieść mu zaangażowanie się w proces rozwoju

Gdy jesteśmy zbytnio skupieni na pragnieniu realizacji efektów założonych przez umysł, efekty realne często nam umykają. Zaślepienie celem i pożądanymi rezultatami przesłania nam faktyczną istotę doświadczeń, sens i cel podróży przez nie oraz poczucie wsparcia otoczenia oraz Wszechświata.

 • Koncepcja prawdy

Według jakościowej teorii Informacji, informacja jest transformacją jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji. Gdy komunikat oryginalny zostaje przekształcony w komunikat obraz tak, że informacja nie ulega zmianie, mamy do czynienia z przenoszeniem informacji. Gdy informacja ulega zniekształceniu, występuje przetwarzanie informacji.[10] Klasycznie pojęta prawda mogłaby być zrozumiana następująco: informacja „odebrana” jest prawdziwa wtedy, gdy jest identyczna z informacją „przekazaną”.[11] Jednak w JTI poznawanie – na pewnym poziomie ogólności – można utożsamić z informowaniem w rozumieniu Mazura, czyli z transformowaniem informacji zawartej w komunikatach-oryginałach w informację zawartą w komunikatach obrazach między komunikatami należącymi do tej samej asocjacji. W cybernetyce informacja jest czynnikiem, dzięki któremu jeden system może sterować drugim. Prawdziwość informacji można utożsamić ze skutecznością procesu sterowniczego. Dlatego pragmatyczną koncepcję można uznać za szczegółowy przypadek cybernetycznie pojętej prawdy, bo ograniczony do zbioru ludzi. Ewidencyjnie pojęta prawda wymyka się aparaturze pojęciowej JTI; ludzkie poznawanie wykracza poza transformacje komunikatów. Ten teoretyczny defekt JTI ma swoje konsekwencje w klasycznej koncepcji prawdy. Człowiek przetwarza nie tylko komunikaty, ale również informacje. Dopiero na tym metapoziomie można sensownie mówić o prawdziwościowym związku myśli i rzeczywistości. Przy zaproponowanej interpretacji jakościowa teoria informacji prowadzi do epistemologicznego realizmu. W aktach poznawczych docieramy do informacji istniejącej w świecie od nas niezależnym. Ten realizm jest charakterystyczny dla informatyzmu, czyli dla światopoglądu informatycznego, który powoli przekształca się w filozofię informacji.[12]

Koncepcja prawdy jako pułapka cybernetycznych aspektów rozwoju duchowego i osobistego ściśle wiąże się z wcześniej wspomnianymi przesunięciami percepcji w zakresie celowości i metody działania.

Z punktu widzenia Uniwersalnej Świadomości, informacja odebrana jest prawdziwa wtedy, kiedy jest identyczna z rejestrami Źródła Wszystkiego Co Jest. Należy zatem zwrócić uwagę na to, z jakiego poziomu świadomości nadawane są komunikaty i transformowane w informacje przez nadawcę bądź informującego. Oprócz wglądu jasnowidzącego w intencje służy temu m.in. uważność na język, w jakim formułowane komunikaty i informacje. Jeżeli komunikaty-oryginały i komunikaty-obrazy zniekształcają Uniwersalną Prawdę, informacja reprezentuje jedynie prawdę subiektywną odzwierciedlającą poziom zakotwiczenia świadomości nadawcy lub informującego, nie mogą zatem stanowić wiarygodnego przewodnictwa godnego zaufania ani wykładni Uniwersalnej Prawdy.

Idąc tym tropem dalej, komunikaty i informacje z otoczenia nie muszą stanowić w rozumieniu Uniwersalnej Świadomości źródła Uniwersalnej Prawdy. Są jedynie inspiracją do tego, by poszukiwać Uniwersalnej Prawdy na dany temat w Źródle Życia, czemu służy wgląd jasnowidzący z poziomu Źródła Wszystkiego Co Jest oraz protokoły harmonizacji ze zdrowymi wzorcami istnienia (np. formuły kasacyjne i programujące z Czystego Światła).

Jeżeli odkryjemy komunikaty i informacje zniekształcające Uniwersalną Prawdę, naszym obowiązkiem moralnym jako Świadomych Istot Światła jest przetworzenie tych informacji tak, aby odzwierciedlić Uniwersalną Prawdę i Uniwersalną Świadomość, zamiast bezmyślnie powielać (przenosić) komunikaty i informacje sprzeczne z przewodnictwem Mądrości Wszechświata. W przeciwnym razie zasilamy energię dezinformacji, która nie tylko dla istoty autentycznego rozwoju bywa katastrofalna w skutkach, lecz także dla Dobrostanu jednostki działającej wbrew Zasadom Naturalnego Prawa oraz dla wszystkich uczestników sytuacji. Energia dezinformacji celowej jest świadomym działaniem na szkodę Istot Światła, czyli służbą mrocznym istotom, generuje długi karmiczne i energetyczne obciążenia oraz podlega bezwzględnej rekompensacie Sprawiedliwości Wszechświata. Ostatecznym rozwiązaniem nagminnemu, celowemu działaniu na szkodę Istot Światła jest kasacja Duszy.

Biorąc pod uwagę, że przyrodzonym atrybutem Istoty Światła jest zdolność transformacji energii cienia w Czyste Światło (Uniwersalną Świadomość i Energię Życia), zdolność do przetwarzania komunikatów w informacje w taki sposób stanowi bezcenny dar i funkcję kosmicznych regulatorów przepływu energii wzrostu na Ziemi. Podnoszenie kompetencji w zakresie najwyższej jakości przetwarzania niskowibracyjnej energii w Zdrową Energię Życia jest szczególnie ważne w aktualnym czasie dynamicznej intensyfikacji procesów wznoszenia Ziemi na coraz wyższą częstotliwość istnienia, trwającej konwergencji matrycy życia na Ziemi z trójwymiarowej na wielopoziomową oraz transmutacji genetycznej, które weszły już na poziom fizyczny. 

Korzyści cybernetycznego podejścia do świadomego rozwoju

Gdy pułapki wynikające z bieguna cienia cybernetycznego podejścia są przepracowane, można zdrowo skorzystać z zastosowania w rozwoju podejścia systemowego zorientowanego na procesy. Główne korzyści to:

 • Precyzja w identyfikacji procesów rozwoju

Systemowe i procesowe spojrzenie na czynniki kluczowe w świadomym rozwoju umożliwia dostrzeganie obwodów sterowniczych ukazujących tor przepływu energii, a przez to ujrzenie esencjonalnych procesów, w których kryją się diamenty dla rozwoju świadomości człowieka. Odkrycie tych darów przekształca świadomość braku i niedostatku w świadomość wielkiej [oraz istniejącej cały czas] Obfitości, która na każdym kroku oferuje nam to, co każdemu potrzebne, by z poziomu blokad i problemów wznieść się na poziom rozwiązań prowadzących do stanu radosnej harmonii i równowagi życiowej przynoszącej autentyczne spełnienie.

 • Zwiększenie poziomu uważności, logicznego myślenia i pogłębionej interpretacji

Koncentracja na istocie procesów rozwoju może wspierać zdolność wyzwalania się człowieka z iluzji przebudzenia oraz oducza rozpraszania uwagi na dezinformację odciągającą od Zdrowej Istoty Życia.

 • Wsparcie w rozwijaniu holistycznego podejścia do analizy i rozwiązań

Cybernetyka zakłada holistyczne podejście, np. poprzez dokładną identyfikację elementów odpowiedzialnych za funkcjonowanie obwodów sterowniczych i uwzględnienie wszystkich aspektów sytuacji. Może stanowić cenny pomost pomiędzy światem ludzi żyjących w zgodzie z Naturalnymi Prawami i rozwijającymi percepcję wielopoziomową a ludźmi uwięzionymi w trójwymiarowej świadomości umysłu skorumpowanego ograniczeniami dualistycznych iluzji wiedzy i mocy. Jest to istotne z punktu widzenia postępującego rozszczepienia częstotliwości istnienia i wiąże się z możliwością zmiany linii czasu z opadającej (martwej) na wznoszącą linię (życia), dopóki istnieje jeszcze taka możliwość.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł ukazuje możliwość uwzględnienia naukowego podejścia do procesów świadomego rozwoju, co może oferować informacje klarowne dla analitycznego umysłu. W ten sposób ludzie o ścisłych umysłach mają szansę dostrzec istotę świadomego rozwoju i metodykę działania z poziomu Uniwersalnej Świadomości, odróżniając zdrowy wzorzec duchowości od pseudoezoterycznego szumu informacyjnego. Wszak w zdrowym wzorcu istnienia duchowość jest dobrze uziemiona, ma praktyczne zastosowanie i służy lepszemu pojęciu rzeczywistości, by móc coraz bardziej świadomie nią zarządzać, generując warianty spełnionego życia poprzez zdrowe i zrównoważone funkcjonowanie na wszystkich poziomach istnienia.   

Literatura

[1] K. Kołomańska, Zasady Uniwersalnego Prawa, s.7-8, wyd. Crystal Arya, Gołubie 2020

[2] M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1999, s. 42.

[3] K. Kołomańska, Zasady Uniwersalnego…, op. cit., s.8.

[4] Wikipedia

[5] Por. M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, s.27-29, Wyd. WNT, Warszawa 1970

[6] M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, 1976

[7] Tamże.

[8] Tamże.

[9] Por. M. Węgrzyn, Różnice w sterowaniu kobiet i mężczyzn, NAI, Wrocław, https://www.youtube.com/watch?v=uyvTTJsQdf8

[10] M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa, 1966, s. 39-41

[11] M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970, s. 87

[12] Por. Strzelecki J., Jakościowa teoria informacji a koncepcje prawdy w: Humanistyka i przyrodoznawstwo nr 20, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi pracy ze sobą w Czystym Świetle, aby wesprzeć swoje procesy dostrajania się do zdrowych wzorców istnienia:  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest