DROGA ŻYCIA A PLAN DUSZY

Znajomość Planu Istnienia, wgląd w plany Duszy i drogę życia, pozwala lepiej zrozumieć uwarunkowania na poziomie Duszy i ich wpływ na charakter doświadczeń w tej kreacji. Umożliwia dokonanie świadomej korekty wzorców i przekonań, by uzdrowić te części siebie, które domagają się uwagi, pomocy oraz harmonizacji z naturalnymi, zdrowymi wzorcami istnienia i funkcjonowania. W zależności od naszego stosunku, sposobu reagowania i radzenia sobie z tym co jest, dokonujemy cały czas wyborów, które utrzymują nas na jednej linii czasu, lub przenoszą na inną. Przez to możemy zmieniać drogę życia, realizując Plan Istnienia w pozytywie (życie w harmonii z Duszą i naturalnymi prawami) lub w negatywie (negacja mądrości wszechświata, Duszy, ignorancja synchronii, powielanie negatywnych schematów).

Droga życia to nie wyrok wykuty w skale 

Wiele ludzi żyje w przekonaniu, że nasz los jest z góry przesądzony i cokolwiek byśmy nie robili, jest sztywny plan, który został ustalony wcześniej. Takie wyobrażenie jest często sabotujące, czyli wykorzystywane przeciwko sobie, poczuciu własnej mocy sprawczej i w celu zrzucenia z siebie odpowiedzialności jako autora swojej rzeczywistości. Pewne elementy są stałe i na pewno ich doświadczymy, a inne kreujemy na bieżąco zgodnie ze swoją wolą – za pomocą przyjętego systemu wartości, przekonań, sposobu reakcji i odbioru, intencji, zamiarów oraz działań. Plan Duszy i droga życia są mapą potencjału a nie bezwzględnym, twardym zapisem narzucającym nam jedyny możliwy i całkowity przebieg naszego życia. Są zatem ogólne ramy i to, co przewidywalne, oraz niespodzianki i pole samodzielnej kreacji.    

Plan Istnienia a Plan Duszy

Plan Istnienia stanowi najszerszy plan rozwoju istot i całego Wszechświata, który też jest żywą istotą. W ramach tego planu Dusze mają swój plan, i my po ludzku coś sobie planujemy, mamy wspólne plany z innymi, są też cudze plany. Wszystkie te plany są zsynchronizowane ze sobą w wielkiej sieci Kreacji. Wielkiemu Planowi Istnienia podlega również każdy Plan Duszy (Osobisty Plan Istnienia). Nie zawsze Dusza obiera najlepszy dla siebie plan, tak jak nie zawsze ludzie planują swoje sprawy mądrze i w synchronii z Wszechświatem. Jest to kwestia etapu, na którym w danym momencie znajduje się świadomość. Czasem nasze plany nie wypalają, podobnie może być z planem Duszy. 

Funkcje Planu Istnienia 

Plan Istnienia pokazuje fundamentalne duchowe i ziemskie lekcje, dary oraz cel Duszy i cel danej kreacji. Jest zatem nadrzędnym poziomem stworzenia w stosunku do Planu Duszy i zawartych w nim wyzwań, talentów, celów i przeznaczenia. Te drugie parametry bywają różnie odczytywane a nawet zmienne, ponieważ Dusza poprzez kreację może bardzo dynamicznie rozwijać się i jej Plan również. Plan Istnienia to wszystko przewiduje i zawiera tzw. diament przeznaczenia – istotę tego życia, która jest autentyczną esencją, bez względu na to, jakimi ścieżkami światła lub cienia podąża Dusza i jak to się przekłada na kreację.     

Funkcje Planu Duszy

Plan Duszy powstaje w wyniku wyodrębnienia określonego zestawu rozwojowych potrzeb Duszy, a przez to lekcji, których chce lub spodziewa się doświadczyć. Na tej podstawie tworzy kreację, za pośrednictwem której realizuje swój plan, np. nasze aktualne wcielenie. Zestaw ten składa się z wyzwań, talentów, celów i przeznaczenia, funkcjonujących w aspekcie duchowym i materialnym. Ich treść można potraktować jako informację zwrotną na temat pewnych uwarunkowań Duszy – jej przekonań i wzorców kształtujących wyobrażenia Duszy oraz reakcje w momencie, gdy planowała stworzyć kreację. Nasze wcielenie jako zbiór i wypadkowa tych uwarunkowań określa nasz podstawowy program Istnienia i potencjał ekspresji – tworząc tożsamość, z którą się identyfikujemy, osobowość o pewnych cechach charakteru. Bardzo dynamiczny rozwój owocuje transformacją tego zestawu, zbliżając nas do Planu Istnienia.   

Wszystko to potraktowane jako INFORMACJA (a nie kategoryczny, z góry narzucony scenariusz), pozwala nam otworzyć się na wariant, w którym możemy dokonać korekty tych uwarunkowań, które przestały nam służyć i stanowią blokady oddzielające nas od szeroko pojętego Dobrostanu. Wiąże się to z porzucaniem toksycznych tożsamości, które przyjęliśmy za własne, a które przysparzają nam tylko cierpienia lub trzymają w fałszywych strefach komfortu. W ten sposób, możemy odkryć swoją pierwotną tożsamość – Istotę Światła – Dobrostan i zacząć odkrywać siebie jako osobę całkowicie zdolną, by tę Istotę wyrażać ze swobodą Tu i Teraz.

Istota życia, przeznaczenie Duszy i los człowieka

Istota życia zakłada osobisty model rozwoju oparty na wariancie z Czystego Światła, czyli na ścieżce integracji z naturalnymi zdrowymi wzorcami, które zarówno Dusza i kreacja dopiero przyswoją. 

Czym różni się los od przeznaczenia?

Przeznaczenie rozumiane jako doświadczenie przeznaczonych nam esencjonalnych duchowych lekcji różni się od losu tym, że los kształtujemy w każdej chwili poprzez swoje wybory i rozwój świadomości, na poziomie Duszy i kreacji. Może to być spójne, a może być zdezintegrowane. Przeznaczonych nam lekcji nie unikniemy, ale możemy doświadczać ich w biegunie Światła (pozytyw) lub w biegunie cienia (negatyw). Pracując ze sobą, uzdrawiając wzorce i przekonania, oraz transformując życiową postawę, zmieniamy swój los. Dzięki temu, możemy realizować przeznaczenie w zdrowy sposób i bez potrzeby ulegania iluzji cierpienia generowanej przez negatywny rezonans z tym, co jest. Można powiedzieć, że nasz los i droga życia mogą się zmieniać, a istota życia i przeznaczenie zostają. Lekcje prowadzące do realizacji istoty życia nas nie omijają, lecz mogą zostać przyswojone bez oporu, a przez to w bardziej łagodnych okolicznościach, szybciej i w bardziej efektywny sposób. Wtedy autentyczne Przeznaczenie zostaje wypełnione, a to wszystko wpływa na zmianę drogi życia, dostrajając ją do częstotliwości Czystego Światła (czyniąc bardziej harmonijną, radosną, wolną). 

Wiele osób poszukuje istoty życia, ale boi się przeznaczenia, lub utożsamia je z jakąś wrogą siłą, która może nam uprzykrzyć życie. Warto zwrócić uwagę na mechanizm oporu wobec naturalnego procesu życia, który jest jedynym czynnikiem utrudniającym nam rozwój i sprawiającym, że jest ciężko. W zdrowym wzorcu stosunku do przeznaczenia, pozostajemy w Otwartości i Gotowości na zmianę, które wyposażają nas w elastyczność i zaufanie do mądrości wszechświata i Miłości jako przyczyny istnienia. Im większa zdolność do nastawienia na optymizm, dobro, piękno i dodatnią wartość, tym mniej potrzeby skupiania się na dyskomforcie i negatywnych emocjach, które skłaniają nas do demonizowania procesów życia.   

Droga życia

Na podstawie Planu Istnienia (i tego, jak zestaw uwarunkowań Duszy przejawia się przez naszą kreację w danym wcieleniu), kształtuje się droga życia. W zależności od naszego stosunku, sposobu reagowania i radzenia sobie z tym co jest, dokonujemy cały czas wyborów, które utrzymują nas na jednej linii czasu, lub przenoszą na inną. Przez to możemy zmieniać drogę życia, realizując Plan Istnienia w pozytywie (życie w harmonii z autentycznymi potrzebami Duszy i naturalnymi prawami) lub w negatywie (negacja mądrości wszechświata, Duszy, opór wobec Planu Istnienia i naturalnego biegu życia), ignorancja synchroniczności, powielanie negatywnych schematów).

Droga życia ewoluuje, a nawet wielokrotnie może się zmienić, gdy przepracujemy jakiś zestaw swoich ograniczeń, transformując je w lekcje Światła i Miłości. W efekcie, nasze doświadczenia krystalizują się w talizman mądrości, a przez to zmieniają się nasze przekonania, potrzeby, preferencje i upodobania. Zaczynamy więc pragnąć i poszukiwać życia lepiej dopasowanego do naszych aktualnych uwarunkowań. Synchronia włącza się, przeorganizowując naszą rzeczywistość adekwatnie do aktualnych potrzeb rozwojowych.

Droga życia jest informacją zwrotną o aktualnym poziomie świadomości, stopniu zrozumienia Planu Istnienia i uwarunkowań rozwoju swojej Duszy, oraz naturalnych praw organizujących synchronię wszystkiego we wszechświecie.

Ci, którzy dynamicznie rozwijają się i w bardzo aktywny sposób pracują ze sobą, mogą bardzo często doświadczać zmiany drogi życia, która transformuje wraz z aktem wyzwolenia z blokujących uwarunkowań. Często odnieść można wrażenie, jakbyśmy przeżyli kilka wcieleń w ciągu tego jednego życia. W istocie, tak właśnie jest. Dar Życia wykorzystany świadomie, stwarza ogromny ładunek akceleracji potencjału duchowego. W związku z tym, na przestrzeni jednej kreacji możemy przejść wiele przemian, etapów rozwoju i wznoszenia świadomości, nie tylko realizując podstawowe cele Duszy i kreacji, ale wykraczając poza obowiązkowe fakultety i osiągając znaczniej więcej – nawet to, czego Dusza nie przewidziała, a co przewidziała Istota Światła, wybierając Plan Istnienia. Jedna świadoma kreacja jest w stanie pomóc Duszy przepracować wszystkie, kiedykolwiek nagromadzone ograniczenia i zjednoczyć się z Planem Istnienia. Istnieje taka możliwość, natomiast tylko od nas zależy, na ile szybko chcemy się rozwijać, a na ile wolimy przez dłuższy czas pozostać na jakimś etapie.   

Prekognicja Duszy – wizja oferowanych wariantów drogi życia

Można wyodrębnić kilka elementów, które pozwalają nam zidentyfikować podstawy wyboru przez Duszę kreacji o określonym potencjale. Umożliwia to wgląd w moment, w którym Dusza przeglądała oferowane warianty drogi życia, zanim dokonała wyboru i się wcieliła. Taki moment wglądu z poziomu Czystego Światła, pozwala obejrzeć i zrozumieć decyzje Duszy, jak również uświadomić sobie cały wachlarz ofert, które miała do wyboru. Doświadczenie to poszerza naszą wiedzę na temat Duszy i jej uwarunkowań. 

Oferty (warianty drogi życia)

Warianty drogi życia zawierają różne elementy składowe, m.in. takie jak: doświadczenia, dzięki którym gromadzimy mądrość, dzięki którym może nastąpić spalenie negatywnej karmy, Dusza zgromadzi zasługi karmiczne, spotka osoby i sytuacje będące katalizatorem rozwoju dla obu stron relacji lub okazją do przeżycia pięknych chwil.

Oferty można podzielić na dwa aspekty doświadczeń: pozytywne i negatywne. Nie zawsze jest tak, że Dusza chętnie i śmiało wybiera tylko te pozytywne. Dusza też często ma jakieś subiektywne wyobrażenia i odczucia na temat tego, na co zasługuje, co jest możliwe, a co nie.

Gdy przyjrzymy się podejściu Duszy do danej kreacji, możemy zorientować się z jaką intencją ją stworzyła. Czasem Dusze wcielają się tylko w jednym celu, np. aby przeżyć piękne i lekkie życie, albo by zemścić się na innej Duszy, albo żeby zdobyć jakąś umiejętność, albo odpokutować za coś. Kierunek intencji Duszy wiele mówi nam o jakości naszej drogi życia i wyjaśnia pojawiające się u wielu osób poczucie braku wyboru. Czasem Dusze rezygnują z czegoś pięknego i pozytywnego, bo decydują, że w tym wcieleniu muszą załatwić coś innego, a te warianty istnieją na dwóch różnych liniach życia. Poświęcają więc jedno kosztem drugiego, jeśli mają obciążające mechanizmy generujące programy przymusu, wyrzeczeń, poczucia obowiązku, niskiego poczucia własnej wartości, itd. Często człowiek z takimi uwarunkowaniami żyje w schemacie „albo….., albo……” i całe życie powiela jakąś sytuację nacisku, w której na końcu zawsze jest poczucie straty i negatywnego poświęcenia. Dusze bardziej sprytne i doświadczone wiedzą, że mogą skakać po liniach czasu, więc będą szukały rozwiązań, dzięki którym zaliczą jak najwięcej przystanków i załatwią jak najwięcej spraw za pośrednictwem tej jednej kreacji.

Można także wyróżnić elementy, które z góry warunkują fragmenty przebiegu drogi życia i związane są z przeznaczeniem.  

Punkty krytyczne na drodze życia

Punkty wejścia w procesy, punkty zwrotne i wyjścia awaryjne (śmierć ciała) tworzą zestaw punktów krytycznych na drodze życia. Ich charakter można wytypować na podstawie Planu Istnienia lub Planu Duszy, i mogą zmieniać się one w zależności od dynamiki naszego rozwoju oraz dokonywanych wyborów, które określają i aktualizują naszą drogę życia.

Podczas sesji terapeutycznej w Czystym Świetle można dokładnie odtworzyć mapę drogi życia, która z uwagi na Plan Istnienia i wybory Duszy zawiera pewne punkty krytyczne. To doświadczenie bardzo uwalniające, które pozwala z szerszej perspektywy ujrzeć to, co już przeżyliśmy w tym wcieleniu i zorientować się, co nas jeszcze czeka (przy aktualnym poziomie świadomości). Już sam wgląd i świadomość pewnych wariantów może być katalizatorem zmiany. W każdej chwili możemy podjąć pracę ze sobą, aby dokonać korekty świadomości i wznieść się na wyższą częstotliwość istnienia, dzięki czemu punkt krytyczny się zniweluje lub dezaktywuje, albo zaliczymy go w biegunie Światła (w pozytywny sposób), więc możemy nawet nie wiedzieć, że pierwotnie był punktem krytycznym.

Granice pomiędzy naturą różnych punktów krytycznych są płynne i trudno uznać kryterium intensywności za jedyny właściwy czynnik charakterystyczny. Intensywność jest adekwatna do naszych potrzeb rozwojowych i zależna od nas samych. To my dajemy impulsy, które rozchodzą się w sieci kreacji i mobilizują synchronię do organizacji takiego biegu lub innego. 

Punkty wejścia w procesy

To momenty, w których zgodnie z naszymi uwarunkowaniami przeznaczone było nam natrafić na jakąś konkretną osobę, grupę i sytuacje będące katalizatorem – okazją do uświadomienia sobie, dokładnej identyfikacji swoich blokad i obciążeń w celu transformacji (przyjęcie lekcji Światła i Miłości, uwolnienie, powrót do naturalnego stanu harmonii w tej kwestii).

Punkty zwrotne

Można je określić jako momenty, w których pod wpływem zmiany energii wiodących, w gwałtowny sposób dostajemy impuls do rozwoju. To mogą być szokujące sytuacje, które w katalityczny, czyli przyspieszony sposób inicjują konieczne wydarzenia i zmiany. Często te okresy związane są z mechaniką nieba i relacją pomiędzy energiami wiodącymi a naszą wibracją osobistą (np. wpływ planetarny widoczny w kosmogramie urodzeniowym).

Punkty wyjścia

To wyjścia awaryjne z tej kreacji, które Dusza stworzyła na wypadek, gdyby chciała przerwać kontynuację nauki i doświadczanie siebie w tym wcieleniu.

Najwięcej takich sytuacji tworzą Dusze z programami silnej niechęci do wcielania się na Ziemi. Dusze, które żyją w programie strachu, nienawiści lub obojętności wobec ziemskiego świata, zazwyczaj kreują sobie uwarunkowania, które mają być potwierdzeniem programu „nie warto się wcielać”. Takie Dusze najczęściej generują sobie toksyczną rzeczywistość już na starcie – ciężki poród, okropne dzieciństwo, patologie, wiele przeszkód i trudności, życie w energiach przemocy i okrucieństwa, poczucie beznadziei i samozwątpienia. Człowiek z takim programem Duszy doświadczać może od najmłodszych lat ciągłego poczucia oddzielenia od Dobra i Miłości, co utrwala wrażenie braku radości, zmęczenie, brak zadowolenia i satysfakcji, apatię, depresję i obojętność, na zmianę z napadami złości i agresji. Wewnętrzna walka pomiędzy wolą życia i myślami samobójczymi nakreśla polaryzację pełną napięcia i dramatyzmu. Zazwyczaj tacy ludzie są przekonani, że świat to wrogie, niebezpieczne i okrutne miejsce, że nie warto angażować się, marzyć i być aktywnym. Czują wrogość i drapieżność czyhającą na nich na każdym kroku i utrudniającą im życie, projektują na innych negatywne oczekiwania, spodziewając się rozczarowań. Czasami pojawia się przekonanie, że ludzkość jest chorobą tej planety.

Punkty wyjścia to mogą być wypadki lub inne sytuacje zagrożenia życia, które działają w dwojaki sposób: zginiesz, albo nie. Jeśli zginiesz, w końcu będzie powtórka oblanych fakultetów. Niekoniecznie natychmiast w następnym wcieleniu, ale będzie trzeba je zaliczyć. Jeśli przeżyjesz, to będzie punkt totalnej transformacji i reorientacji postawy życiowej. Ta zmiana podejścia nie musi być trwała, dlatego osoby u których programy negacji wcielania się ciągną się bardzo długo na poziomie Duszy, tworzą sobie więcej wyjść awaryjnych. Z jednej strony, posiadanie takiego „przycisku samozniszczenia” daje poczucie komfortu: „skoro mam tyle okazji by umrzeć, to jednak mogę jeszcze pożyć”. Świadomość, że będzie można wycofać się gdy poczujemy, że nie dajemy rady, otwiera na to, by w ogóle wcielić się i zobaczyć jak to będzie. Z drugiej strony, doświadczenie przeżycia punktu krytycznego zawiera w sobie silny elektryzujący ładunek, więc kilka takich impulsów w życiu często pomaga tak zaprogramowanym ludziom odbić się od dna rozpaczy i beznadziei. Niektórzy nie potrafią inaczej wprowadzić zmian w sobie, więc potrzebują wystarczająco silnego impulsu do rozwoju, który wstrząśnie nimi wystarczająco mocno i pobudzi pierwotną wolę życia.   

Plan Istnienia – korekta Planu Duszy i drogi życia

W każdej chwili mamy możliwość wprowadzenia korekt. Aktualne kreacje Dusz są bardzo wyjątkowe. Mówi się też, że wyjątkowe są obecne czasy, w których żyjemy na Ziemi, a wynika to z namacalnego przyspieszenia czasu, dzięki czemu możemy w przyspieszonym tempie obserwować ciąg przyczynowo-skutkowy istniejący pomiędzy naszymi myślami, przekonaniami, decyzjami i konsekwencjami dokonanych wyborów. Im szybciej płynie czas, tym łatwiej zorientować się jak wielką moc sprawczą mają nasze myśli i jak bardzo przyjęte przez nas wzorce determinują kształt naszej rzeczywistości. Dzięki temu, szybciej otwieramy się na transformację i możemy dokonać korekty, uwalniając się z blokujących schematów, przekonań i wzorców istnienia. W ten sposób robimy miejsce na naturalne i zdrowe wzorce dane nam z Czystego Światła, stopniowo ucząc się je przyjmować, a przez to powracamy do stanu równowagi i harmonii w różnych tematach i sferach życia. To z kolei podnosi częstotliwość naszego istnienia i zmienia naszą drogę życia. 9 letnie cykle osobiste, które tworzą rytm wzrostu owocowania i przemijania, w bardzo obrazowy sposób pokazują szczegóły tej przygody życia i różne etapy poruszania się po spirali rozwoju.

Korekty Planu są delikatnym etycznie tematem. Wiele osób chciałoby zmienić sobie Plan Istnienia tylko po to, aby iść na skróty w rozwoju. Jako, że Czystość Intencji jest podstawową determinantą jakości naszego życia i najbardziej wpływa na kierunek zdarzeń, istotne jest właśnie to jaka intencja stoi za chęcią dokonania korekty i pominięcia lekcji Światła i Miłości.

Pierwotny Plan Istnienia nie zmienia się, może zostać tylko przepracowany. Gdy tak się dzieje, to co wcześniej było odbierane przez nas jako wyzwanie, blokady i przeszkody, zaczyna stawać się neutralne, a nawet potrafimy korzystać z tych energii w pozycji Darów. To zmienia naszą drogę życia. 

Podstawowa korekta Planu Duszy, której większość ludzi dokonuje podświadomie, polega na wyborze przykrycia, jakim staje się imię i nazwisko używane na co dzień. Najczęściej nowe przykrycie mają mężatki, które przyjęły nazwisko po mężu. Niektórzy mają więcej przykryć, gdy zżyci są z pseudonimem artystycznym, np. Marylin Monroe. Choć pierwotny Plan Istnienia nie ulega zmianie, to archetypy przykrycia wnoszą dodatkowe energie. Przykryć możemy tworzyć kilka w naszym życiu. Każde ustawienie numerologiczne robione z poziomu Duszy też funkcjonuje w naszym polu energetycznym jako przykrycie – swoista nakładka mająca na celu systemowe usprawnienia działania nas samych. W zależności od identyfikacji z przykryciem, może ono działać w Planie mocniej lub słabiej. W różnych okresach życia aktywuje się harmonizacja innych archetypów rozwoju reprezentowanych na przykryciu. 

Głębsza korekta Planu Duszy następuje w przypadku, gdy Dusza była mocno obciążona i podatna na negatywne manipulacje astralne. Niektóre Dusze przyjęły na siebie obcą karmę lub zostały zawłaszczone i realizowały zupełnie obcy Plan Duszy. W tych przypadkach, droga życia podlegała częstotliwości bieguna cienia. Punktem zwrotnym jest kasacja obciążeń i korekta ukierunkowana na stworzenie przykrycia, które będzie wyrazem autentycznego Planu Istnienia. Natomiast jest kwestią indywidualną, na ile Dusza lub kreacja potrafi zjednoczyć się z wprowadzoną korektą i osadzić się we własnym autentycznym planie.  

Korekty drogi życia mogą wyrażać się na wiele sposobów i wynikać z różnych impulsów rozwojowych. Oprócz wymienionych wcześniej wpływów, które w naturalny sposób zmieniają drogę życia, jest jeszcze świadoma potrzeba przemieszczania się po różnych liniach czasu. Często osoby, które interesują się światami równoległymi, równoległymi wcieleniami, podróżami po innych gęstościach i doświadczeniami z pogranicza życia i śmierci, kryją w sobie program eksploracji czegoś więcej, niż ten świat fizyczny. Nie zawsze jest to zdrowe pragnienie, a najbardziej popularnym narzędziem jego realizacji stały się podróże w odmienne stany świadomości (oobe, hipnoza, substancje psychoaktywne, świadome śnienie, itp.). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wprowadzanie się w stan odmiennej świadomości nie jest procesem duchowym, tylko mistyczną przygodą. Jest to kwestia przyjętych definicji duchowości, która w naturalnym i zrównoważonym wzorcu istnienia i funkcjonowania, daleka jest od mistycyzmu i opiera się na trzeźwej, dobrze uziemionej oraz bardzo świadomej dyspozycji energią w świecie materialnym. Mistycyzm należy do sfery astrala, czyli iluzji wiedzy i mocy. Nie może stanowić ani podstawy, ani wykładni uniwersalnej prawdy, choć może być rozwojowy i przynieść wiele cennych inspiracji. Jednak nie jest to częstotliwość poznania pierwotnej mądrości wszechświata w jej czystej formie bez zniekształceń. Zdrowy wzorzec zmiany linii czasu wiąże się z uczciwą transformacją w Czystym Świetle, wtedy automatycznie przenosimy się na najbardziej adekwatne linie życia. Świadome śnienie może być przydatnym narzędziem w rozwijaniu wyobraźni i sposobu obrazowania własnego potencjału, ale to samo można robić na jawie. 

Najważniejsza jest zawsze Czysta Intencja. To determinuje nasze doświadczenia, także w relacji z różnymi narzędziami rozwoju duchowego i osobistego. Świadomość nastawiona na działanie dla Najwyższego Dobra, z każdego doświadczenia wyciągnie esencję lekcji Światła i Miłości.    

Podsumowując, znajomość Planu Istnienia i wgląd w drogę życia pozwala zrozumieć lepiej uwarunkowania na poziomie Duszy i ich wpływ na charakter doświadczeń w tej kreacji. Umożliwia dokonanie świadomej korekty wzorców i przekonań, by uzdrowić te części siebie, które domagają się uwagi, pomocy oraz harmonizacji z naturalnymi, zdrowymi wzorcami istnienia i funkcjonowania. Świadomy wpływ na własne życie jest przyrodzonym prawem każdej istoty, a poczucie jego braku stanem choroby – Duszy lub umysłu. 

Zamów swój Plan Istnienia

Zamów Medytację Czystego Światła Relacja z Duszą

Zamów sesję uzdrawiającą Drogę Życia

Inne teksty, które mogą Was zainteresować (kliknij w tytuł, aby przejść do treści artykułu)

Dostrzegasz wartość wiedzy publikowanej na blogu Crystal Arya? 

Wesprzyj utrzymanie strony, rozwój bloga i newslettera

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest