Regulamin

Crystal Arya

ul. Witrażowa 680-299 Gdańsk

Tel: +48 731  983 984

e-mail: crystalarya@o2.pl

www.crystalarya .com

 

 

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY CRYSTAL ARYA KATARZYNA KOŁOMAŃSKA 

ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO CRYSTALARYA.COM

 

Postanowienia ogólne

1.  Towary i usługi niniejszego sklepu internetowego pod adresem www.crystalarya.com zwanego dalej Sklepem są oferowane przez firmę Crystal Arya Katarzyna Kołomańska, wpisaną do CEIDG, o nr NIP: 1132780780 i REGON: 365251251, z siedzibą przy ul. Witrażowej 6 w Gdańsku, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zwaną dalej Sprzedającym.

2.   Z usług i przedmiotów Crystal Arya skorzystać może bez ograniczeń czasowych, tj. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu każda osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia a także każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zwana dalej Klientem.

3.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz dokonywania zakupów na podstawie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem zwanymi dalej Stronami poprzez Sklep, zwanych dalej Realizacją Zamówienia.

4.  Warunkiem skorzystania z usług Sprzedającego przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego warunków w trakcie Realizacji Zamówienia

5.   Wszelka ingerencja mająca wpływ na funkcjonowanie niniejszego sklepu lub jego elementów bez zgody Sprzedawcy jest całkowicie zabronione i ma charakter bezprawny.

6.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 r.


Obowiązki Sprzedającego

1.  Sprzedający zobowiązuje się do sprzedawania produktów i świadczenia usług względem Klienta na warunkach określonych w niniejszym regulaminie o ile Umowa nie stanowi inaczej.

2.  Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać produkty i usługi zgodne z informacjami znajdującymi się w Sklepie, a w szczególności zgodne z opisami i cenami w stanie niepogorszonym.

3.  Sprzedający zobowiązuje się wysłać do klienta drogą elektroniczną informację ostatecznie potwierdzające dokonania zakupu i wszystkich istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.

4.  Sprzedający zobowiązuje się na życzenie Klienta wystawić fakturę VAT dotyczącą sprzedanych towarów i/lub usług.

5.  Sprzedający zobowiązuje się do dotrzymania tajemnicy zawodowej dotyczącej treści przekazywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Obowiązki Klienta

1.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu tylko w celu nabycia znajdujących się w Sklepie produktów i usług w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszego regulaminu. Jednocześnie zabrania się klientowi wszelkiego kopiowania i wykorzystywania materiałów znajdujących się w Sklepie oraz dostarczania treści powszechnie zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

2.  Klient zobowiązany jest do dotrzymania warunków Umowy, a w szczególności dokonania płatności związanych z zakupem produktów i pobieraniem usług.


Płatności i dostawa

1.  Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i są podane w złotych polskich.

2.  Ceny podane w Sklepie nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, tj. kosztów dostawy i montażu. Łączna cena ponoszona na rzecz Sprzedającego zawiera koszt produktu i dodatkowo koszt dostawy.

3.  Płatność za usługi świadczone przez Sprzedającego może być dokonana drogą elektroniczną w przypadku, gdy Sprzedający świadczy usługi Klientowi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź poprzez osobiste uiszczenie wszelkich opłat związanych z usługą  w przypadku gdy Sprzedawca świadczy usługi Klientowi bezpośrednio.

4.  Płatność za produkty może być dokonana:

a)      Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata)

b)      Przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

c)      Za pośrednictwem serwisu PayPal

d)      Za pośrednictwem serwisu płatności Shoplo

      W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta w sklepie Crystal Arya, zwrot płatności dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Przy płatnościach kartą, czas realizacji wskazany jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic 
* Maestro


5.  Dostawa produktów jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub pozostałych firm kurierskich, bądź poprzez odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Sprzedającego i Klienta terminu

6.  Dostawa jest realizowana zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami według cennika przedstawionego na stronie Sklepu.

7.  Dostawa poza obszar Unii Europejskiej wymaga ustalenia przez Strony terminu wysyłki i jej kosztu.

8.  Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego w przypadku przedpłaty, bądź niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.

 

Odbiór przesyłki

1.  Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki i w przypadku płatności przy odbiorze do uiszczenia niezbędnych płatności bezpośrednio u dostawcy.  

W przeciwnym przypadku Sprzedający ma prawo wezwać Klienta do zapłaty niniejszej kwoty a także naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego z powodu niewywiązania się Klienta z umowy sprzedaży.

2.  Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć wysyłane do Klienta produkty przed ewentualnymi uszkodzeniami związanymi z transportem i jednocześnie nie ponosi winy za uszkodzenia z powodu niewłaściwego transportu przesyłki.

3.  Klient ma prawo otworzyć przesyłkę przy dostawcy i w przypadku ewentualnych uszkodzeń zaleca się spisanie protokołu stwierdzającego uszkodzenia.

W przeciwnym przypadku Klient przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń i w związku z tym, wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu.


Odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia odebrania przesyłki przez Klienta.

2.  Warunkiem odstąpienia od umowy jest poinformowanie o tym Sprzedającego na piśmie w formie jednorazowego oświadczenia zgodnego z obowiązującymi normami.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty związane z produktem nie później niż 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia od odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma obowiązku zwracać Klientowi poniesionych przez niego kosztów dostawy.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się na własny koszt produkt odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w stanie niepogorszonym i nieużywanym. Za wszelkie pomniejszenie wartości produktu związane z odstąpieniem od umowy koszty ponosi Klient.

5.  We wszystkich innych przypadkach zastosowanie ma prawo do reklamacji produktu.


Reklamacja

1.  Prawo do reklamacji przysługuje Klientowi w przypadku:

a)  Produkt dostarczony mu przez Sprzedającego jest niezgody z opisem lub posiada wady niezwiązane z dostawą

b)  Produkt uległ uszkodzeniu mimo przestrzegania wszystkich zasad użytkowania zaleconych przez Sprzedawcę w ciągu miesiąca od dnia wydania produktu Klientowi

c)  Uszkodzenia produktu są inne niż mechaniczne i nie powstały z winy Klienta

2.  Podstawą do złożenia reklamacji przez Klienta jest przedstawienie czytelnego dowodu zakupu z datą zawarcia umowy sprzedaży. Dowód taki stanowić może również potwierdzenie dokonania przelewu na konto bankowe Sprzedającego.

3.  W celu reklamacji Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu reklamowany produkt po wcześniejszym ustaleniu warunków.

4.  W ramach reklamacji Klient może rościć sobie prawo do naprawy bądź wymiany reklamowanego produktu na inny. Zwrot gotówki następuje tylko wtedy, gdy dostarczenie produktu Sprzedającemu znacznie przewyższa koszt jego naprawy, bądź jest niemożliwe z powodów technicznych.

5.  Wymiana towaru polega na dostarczeniu przez Klienta poprzedniego produktu oraz wybrania nowego, który:

a)      Ma taką samą wartość jak zwracany produkt w chwili zakupu

b)      Jest droższy, a różnicę cen pokrywa Klient

c)      Jest tańszy, ale Sprzedający nie jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen

6.   Prawo do zwrotu bądź wymiany na podstawie reklamacji przedawnia się po upływie roku od stwierdzenia wad produktu, na podstawie których Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.


Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1.  Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Crystal Arya Katarzyna Kołomańska tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2.  Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązuje się on do odpowiedniego zabezpieczenia ich przed osobami trzecimi.

3.  Klient ma prawo do wglądu i weryfikacji udostępnionych przez niego danych osobowych.

4.  Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego drogą elektroniczną informacji reklamowych i promocyjnych dotyczących Sklepu poprzez zapisanie się na newsletter.

5.  Informację handlowe są wysyłane tylko i wyłącznie drogę elektroniczną i  po zapisaniu się Klienta na newsletter. Jednocześnie Klient może w dogodnym dla siebie terminie zrezygnować z tej usługi bez jakichkolwiek konsekwencji.


Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.   Zmiana warunków niniejszego regulaminu może nastąpić zgodnie z art. 3841 Kodeksu Cywilnego.

3.  Niniejszy regulamin stanowi część Umowy, a Klient ma do niego dostęp w dowolnym momencie w Sklepie.

4.  Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozstrzygać zostaną polubownie będą one poddane pod właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy sąd powszechny.

5.  Niniejszy regulamin chroniony jest prawami autorskimi, do których wyłączne prawo ma Sprzedający. Zabrania się rozpowszechniania niniejszego regulaminu w całości lub w jego części pod groźbą odpowiedzialności karnej na podstawie  ustawy o prawie autorskim.